intTypePromotion=1

Công văn 1936/TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 1936/TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1936/TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc thời hạn giấy chứng nhận hợp chuẩn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1936/TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc B u  ®i Ö n  S è  1935/TC B §  n g µ y 02  T th¸ng 11 n¨ m  2000 v Ò   viÖc  h êi h¹n giÊy ch ø n g  n h Ë n   T hîp ch u È n KÝnh göi:     Tæng  côc    H¶i quan Tæng   côc  ®iÖn  ban   Bu  ®∙  hµnh  Th«ng   sè  t 01/2000/TT­ TCB§  ngµy  20/3/2000 híng dÉn  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  sè 242/1999/Q§­ TTg  ngµy  30/12/1999  cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ ®iÒu  hµnh  xuÊt nhËp  khÈu  n¨m  2000  QuyÕt  vµ  ®Þnh  285/2000/Q§­ sè  TCB§  ngµy 29/3/2000 cña  Tæng  Côc  tr ëng  Tæng  côc  ®iÖn  Bu  ban hµnh  "Quy  ®Þnh  chøng nhËn    hîp chuÈn   , vËt t  thiÕtbÞ  chÝnh, viÔn    bu    th«ng".Víic¸c quy        ®Þnh  nµy,Tæng    côc  ®iÖn    Bu  sÏ kh«ng  cÊp phÐp  xuÊt nhËp    khÈu. §iÒu    kiÖn  nhËp khÈu  hµng    ho¸,thiÕtbÞ,     vËt  bu  t chÝnh, viÔn    th«ng  thuéc qu¶n   lý chuyªn ngµnh  cña Tæng   côc Bu  ®iÖn    lµ ph¶i cã    giÊy  chøng  nhËn  hîp chuÈn  trªn giÊy  vµ    chøng  nhËn    hîp chuÈn  ghithêih¹n  cã      hiÖu    lùc. Tuy  nhiªnc¸c giÊy        chøng  nhËn      hîp chuÈn  Tæng   do  côc  ®iÖn  Bu  cÊp  tr   íc ®©y  kh«ng      ghi thêih¹n hiÖu        îc cÊp  lùc v×: §Ó ®   giÊy chøng nhËn    hîp chuÈn, c¸c tæ      chøc,c¸ nh©n      ph¶inép  phÝ. LÖ     lÖ    phÝ  nµy  Bé    do  Tµi chÝnh  quy ®Þnh  trong 02  b¶n    sè  TC/TCT    v¨n  lµ TT  71­ ngµy  10/10/1997 híng dÉn  chÕ  thu,nép  qu¶n    phÝ  ®é    vµ  lýlÖ  cÊp giÊy phÐp      ho¹t®éng  BCVT   TT  vµ  sè  10/1998/TT­ BCT   ngµy 21/1/1998  híng  dÉn söa  æi,    ® bæ sung    71­ TT sè  TC/TCT  ngµy 10/10/1997.Theo      c¸cquy  ®Þnh  nµy th×: ­ LÖ     phÝ  ph¶inép  îc x¸c ®Þnh              ®     trªn% gi¸trÞ l« hµng nhËp khÈu. V×    vËy  trong qu¸ tr×nh ®¸nh          gi¸cÊp giÊy chøng    nhËn    hîp chuÈn,hîp ®ång      nhËp  khÈu  trong    ghi gi¸trÞ l« hµng  îc lµm  cø  ®ã cã          ®   së  tÝnh  phÝ  lÖ  cÊp giÊy  chøng  nhËn    hîp chuÈn.  ­ Kh«ng    quy ®Þnh    thêih¹n giÊy chøng nhËn  chuÈn. V×  hîp    vËy, trong     c¸cgiÊy chøng      nhËn    hîp chuÈn  cÊp  ®∙  phÇn     hiÖu    bá  thêih¹n   lùcbÞ  trèng.  §©y    lµ mét vÊn    ®Ò cßn bÊt cËp  theo    v×  Q§ 285/2000/Q§­ TCB§     th× giÊy chøng  nhËn  chuÈn    thêih¹n  hîp  lµ cã    hiÖu    theo  01/2000/TT­ lùc vµ  TT  TCB§   th× Tæng  côc  ®iÖn  Bu  kh«ng duyÖt  Æt   m hµng, sè îng,trÞ gi¸hµng    l       nhËp  khÈu.   VÒ  vÊn    ®Ò trªn,Tæng     côc  ®iÖn  ®Ò   Bu  ®∙  nghÞ    Tµi chÝnh    víiBé    ®Ó söa ®æi  71­ TT  TC/TCT  TT  vµ  10/1998/TT­ BTC. Ngµy 19/9/2000 Bé  ëng    tr Bé  Tµi chÝnh  ký    ®∙  QuyÕt  ®Þnh  150/2000/Q§­ sè  BTC  ban hµnh  BiÓu møc     thu lÖ  phÝ  qu¶n    lýchÊt l   ®iÖn, theo  thêih¹n   îng bu    ®ã    cña  giÊy chøng nhËn    hîp chuÈn   ,thiÕtbÞ  chÝnh  vËtt    bu  viÔn  th«ng  îcchiathµnh    i ®     hailo¹ : ­ Kh«ng        thêih¹n:®èi     ,thiÕtbÞ  víivËt t    nhËp khÈu hµng    phimËu  dÞch  vµ  hµng quµ biÕu.  ­      Cã thêih¹n    (hain¨m hoÆc   n¨m): ®èi      , thiÕtbÞ  ba    víivËt t     s¶n  xuÊt  trongníc,nhËp      khÈu hµng  mËu  dÞch,hµng    mËu  dÞch kÌm  theo dù      ¸n ®Çu  . t  §Ó   iÓnkhai®ång  c¸cquy  tr     bé    ®Þnh cña  TµichÝnh  Tæng  Bé    vµ  côc  u  B ®iÖn, trong thêigian tí          igiÊy chøng  ,   nhËn    hîp chuÈn   ,thiÕtbÞ  chÝnh  vËt t    bu 
  2. 2 viÔn th«ng  Tæng   do  côc  ®iÖn  Bu  cÊp        sÏ ghi thêih¹n cña giÊy chøng nhËn  hîp chuÈn.Do      ®ã: ­      §èi víivËt  , thiÕt bÞ  t    nhËp  khÈu  hµng    phi mËu   dÞch  hµng  vµ  quµ  biÕu: ViÖc    xÐt cÊp giÊy  chøng  nhËn    hîp chuÈn      vµo  Æc   sÏ c¨n cø  ® tÝnh kü  thuËt vµ    chÊt l cña   îng  chñng  i    , thiÕtbÞ  chÝnh  lo¹  vËt t     bu  viÔn th«ng cña  tõng l«hµng      nhËp khÈu.   ­ §èivíi  ,thiÕtbÞ        t  vËt   nhËp  khÈu hµng mËu   dÞch,hµng    mËu  dÞch kÌm  theo  ¸n  dù  ®Çu   . ViÖc  t  xÐt cÊp giÊy chøng nhËn  hîp chuÈn  thêih¹n    cã    sÏ chØ    vµo  Æc   c¨n cø  ® tÝnh  thuËtvµ  kü    chÊt l    îng cña chñng  i  ,thiÕtbÞ  lo¹  t  vËt   bu chÝnh  viÔn th«ng chø  kh«ng    vµo  l   c¨n cø  sè îng cña  tõng chñng  itrÞgi¸   lo¹       , nhËp  khÈu  cña tõng    l«hµng  sè  vµ  lÇn  nhËp khÈu  trong kho¶ng      thêigian cã    hiÖu    lùccña  giÊy chøng    nhËn    hîp chuÈn.  §iÒu kiÖn xuÊt     nhËp khÈu   , thiÕtbÞ  chÝnh  vËt t    bu  viÔn th«ng,h×nh    thøc  thñ    vµ  tôc cÊp  giÊy chøng nhËn  hîp chuÈn  vËt  , thiÕtbÞ  chÝnh  t    bu  viÔn th«ng vÉn tiÕp    îc thùc hiÖn  tôc ®     theo  Th«ng   t 01/2000/TT­ TCB§  ngµy  20/3/2000, QuyÕt    ®Þnh   285/2000/Q§­ sè  TCB§   ngµy  29/3/2000  cña Tæng  côc  ®iÖn  C«ng  Bu  vµ  v¨n  531/TCB§  sè  ngµy  7/4/2000  cña  Tæng   côc Bu  ®iÖn    göiTæng  côc    H¶i quan.  Tæng   côc  ®iÖn  Bu  tr©n  träng th«ng b¸o  ®Ò   vµ  nghÞ Tæng   côc    H¶i Quan  chØ  ®¹o    c¸c Côc H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  ®ång    thêiphèi hîp    híng  dÉn kh¸ch hµng    iÓn khai®ång  c¸c ®iÒu    ®Ó tr     bé    kiÖn  thñ tôc,nhËp  vµ      khÈu  hµng     ,thiÕtbÞ  chÝnh  ho¸,vËtt    bu  viÔn th«ng.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2