Công văn 1939/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 1939/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1939/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1939/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1939/TTg-KTTH V/v điều chỉnh kế hoạch vốn Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007 đầu tư KCNC Hòa Lạc Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Xét đề nghị của: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tại văn bản số 504/CNCHL-KHTC ngày 23 tháng 11 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8904/BKH-KHGDTN&MT ngày 5 tháng 12 năm 2007, Bộ Tài chính tại văn bản số 16465/ BTC-ĐT ngày 3 tháng 12 năm 2007 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Đồng ý điều chuyển 13 tỷ đồng (mười ba tỷ đồng) vốn đầu tư Dự án Điều chính quy hoạch chung Khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc kế hoạch năm 2006 và 18,960 tỷ đồng (mười tám tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng) vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc kế hoạch năm 2007 sang thực hiện các dự án đường và công trình tính theo đường bước 2 giai đoạn 1 và nâng tầng nhà hội thảo như đề nghị của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tại văn bản nêu trên./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, (Đã ký) PTTg Nguyễn Thiện Nhân; - VPCP: BTCN, Nguyễn Tấn Dũng các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ KG; - Lưu: VT, KTTH (3b).16
Đồng bộ tài khoản