Công văn 1943/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
22
lượt xem
1
download

Công văn 1943/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1943/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1943/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh ­ tæng côc h¶i quan sè 1943/TCHQ­KTTT ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ viÖc gi¸  tÝnh thuÕ nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè §Ó th¸o gì mét sè víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh   thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ gi¸ tÝnh thuÕ vµ t¨ng cêng c«ng t¸c  qu¶n lý chèng gian lËn th¬ng m¹i qua gi¸, Tæng côc H¶i  quan híng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung sau: 1. §èi víi c¸c mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ  cha ®îc quy ®Þnh  trong  b¶nh gi¸ tèi thiÓu  ban hµnh kÌm  theo   c¸c   QuyÕt   ®Þnh   sè   164/2002/Q§­BTC,   QuyÕt   ®Þnh   sè  164/2000/Q§­BTC cña Bé trëng Bé tµi chÝnh, Côc H¶i quan  ®Þa ph¬ng ph¶i x©y dùng bæ sung gi¸ tÝnh thuÕ trong vßng  3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi tiÕp nhËn tê khai hµng hãa nhËp  khÈu, quyÕt ®Þnh x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ cã hiÖu lùc sau 3  ngµy kÓ tõ ngµy ký, kh«ng ¸p dông håi tè cho c¸c tê khai  nhËp khÈu tríc ngµy quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc. Côc h¶i quan  ®Þa ph¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c c¨n  cø vµ møc gi¸ x©y dùng. 2. Yªu cÇu  Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh kiÓm tra  vµ chÊn chØnh viÖc x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ, viÖc xem xÐt  chÊp nhËn chøng minh gi¸, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng chÊt  lîng x©y dùng gi¸ thÊp dÉn ®Õn viÖc chÊp nhËn chøng minh  gi¸ trµn lan, kh«ng ai chÞu tr¸ch nhiÖm, g©y tèn kÐm thêi  gian   c«ng  søc  cña  doanh   nghiÖp,   hiÖu   qu¶   qu¶n  lý   thÊp.  Khi xem xÐt chÊp nhËn chøng minh tÝnh trung thùc cña møc  gi¸ ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu kü c¸c c¨n cø x©y  dùng gi¸ tríc ®ã, nÕu ph¸t hiÖn sai ph¹m trong kh©u x©y  dùng   gi¸   g©y   thiÖt   h¹i   cho   chñ   hµng   hoÆc   thÊt   thu   cho  ng©n s¸ch cÇn ph¶i xem xÐt xö lý kÞp thêi c¸n bé cã liªn  quan. 3.   Qua   sè   liÖu   trªn   ch¬ng   tr×nh   d÷   liÖu   gi¸   GTT22  cho thÊy cã nhiÒu møc gi¸ qu¸ bÊt hîp lý nhng hÇu hÕt ®Òu  chÊp nhËn ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ theo trÞ gi¸ giao dÞch. Tæng   côc   yªu   cÇu   Côc   h¶i   quan   c¸c   tØnh   thµnh   phè  nhanh  chãng   triÓn  khai   ®ång   bé   c¸c   biÖp   ph¸p   nghiÖp   vô  h¶i quan nh»m h¹n chÕ, ng¨n chÆn t×nh tr¹ng gian lËn th­ ¬ng m¹i qua gi¸. §èi   víi   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   thuéc   ®èi   tîng   ¸p   dông  Th«ng t  sè 118/2003/TT­BTC ph¶i t¨ng cêng sö dông quyÒn  x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 6 môc  III Ch¬ng  III  Th«ng  t  nµy: c¸c trêng  hîp  gi¸  nhËp  khÈu  thÊp h¬n møc gi¸ quy ®Þnh t¹i  danh môc gi¸ kiÓm tra ban 
  2. 2 hµnh   kÌm   theo   C«ng   v¨n   1291/TCHQ/KTTT   ngµy   25/3/2004  hoÆc møc gi¸ thÊp h¬n so víi møc gi¸ nhËp khÈu mÆt hµng  nhËp khÈu gièng hÖt, t¬ng tù ph¶i tiÕn hµnh tham vÊn nÕu  ngêi khai h¶i quan kh«ng gi¶i tr×nh ®îc tÝnh trung thùc  cña møc gi¸ khai b¸o th× c¬ quan h¶i quan x¸c ®Þnh gi¸  tÝnh thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 118/2003/TT­BTC. §èi   víi   mÆt   hµng   nhËp   khÈu   kh«ng   thuéc   ®èi   tîng   ¸p  dông   Th«ng   t  sè   118/2003/TT­BTC   bé   phËn   gi¸   ph¶i   thêng  xuyªn rµ so¸t c¸c tê khai nhËp khÈu cã møc gi¸ thÊp bÊt  hîp lý ®Ó chuyÓn sang bé phËn kiÓm tra sau th«ng quan xem  xÐt xö lý, kÓ c¶ c¸c trêng hîp nhËp khÈu ®∙ ®îc ¸p gi¸  hîp   ®ång   nhng   møc   gi¸   thÊp   h¬n   møc   gi¸   do   c¬   quan   h¶i  quan x©y dùng. Tæng   côc   h¶i   quan   th«ng   b¸o   ®Ó   c¸c   ®¬n   vÞ   tæ   chøc  thùc hiÖn, nÕu cã ph¸t sinh víng m¾c yªu cÇu b¸o c¸o vÒ  Tæng côc xem xÐt xö lý.
Đồng bộ tài khoản