Công văn 1951/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Công văn 1951/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1951/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn kế hoạch năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1951/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1951/TTg-KTTH V/v điều chỉnh kế hoạch vốn Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007 KH năm 2007 của Bộ GTVT Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Giao thông vận tải. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7368/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2007, ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 16866/BTC-ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8704/BKH-KCHT&ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2007 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn 2007 của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải được sử dụng 659 tỷ đồng (sáu trăm năm mươi chín tỷ đồng) vốn đối ứng của các dự án ODA thuộc kế hoạch năm 2007 chưa giải ngân hết để hoàn trả 296,2 tỷ đồng (hai trăm chín mươi sáu tỷ hai trăm triệu đồng) cho ngân sách nhà nước số vốn đã được ứng trước và bổ sung 362,8 tỷ đồng (ba trăm sáu mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng) cho một số dự án sử dụng vốn trong nước đã có đủ thủ tục nhưng còn thiếu vốn thực hiện. 2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA đủ điều kiện thực hiện trong năm 2007; quyết định danh mục các dự án cụ thể được sử dụng nguồn vốn đối ứng nêu trên theo thẩm quyền, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích và đúng quy định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các Bộ biết và thực hiện./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Tấn Dũng Website CP, các Vụ: Cn, QHQT; - Lưu: VT, KTTH (3). 17
Đồng bộ tài khoản