intTypePromotion=1

Công văn 1965/BNV-TL của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
200
lượt xem
14
download

Công văn 1965/BNV-TL của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1965/BNV-TL của Bộ Nội vụ về việc năng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1965/BNV-TL của Bộ Nội vụ

  1. C «ng v¨n cña Bé néi vô sè 1965/BNV-TL ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2005 vÒ viÖc n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n theo thµnh tÝch xuÊt s¾c KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l- îng vò trang. Bé Néi vô ®· ban hµnh Th«ng t sè 03/2005/TT-BNV ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn vµ n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. §Õn nay, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét sè Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Ò nghÞ Bé Néi vô híng dÉn bæ sung vÒ tiªu chuÈn, cÊp ®é lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c ®Ó c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã c¨n cø xÐt n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Néi vô cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.3 môc III Th«ng t sè 03/2005/TT-BNV nªu trªn, th× b¶n quy ®Þnh tiªu chuÈn, cÊp ®é vÒ lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô vµ thêi gian ®îc n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n t¬ng øng víi tõng cÊp ®é thµnh tÝch kh¸c nhau cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trao ®æi víi cÊp Uû vµ Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn cïng cÊp quy ®Þnh. C¨n cø vµo b¶n quy ®Þnh nµy Thñ tr ëng c¬ quan, ®¬n vÞ trao ®æi víi cÊp ñy vµ Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn cïng cÊp lùa chän trong sè nh÷ng ngêi cã thµnh tÝch c«ng t¸c ë c¬ quan, ®¬n vÞ (tõ cao xuèng thÊp do tËp thÓ b×nh chän, suy t«n) ®Ó quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n, b¶o ®¶m kh«ng vît qu¸ sè ngêi thuéc chØ tiªu ®îc n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n trong n¨m c«ng t¸c (kh«ng qu¸ 5% tæng sè c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ vµ sè ngêi ®îc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn giao thªm, nÕu cã). Trªn ®©y lµ ý kiÕn cña Bé Néi vô, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý triÓn khai thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2