Công văn 197/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 197/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 197/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn đối với việc bán đấu giá tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 197/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh – tæng côc thuÕ sè 197 TCT/PCCS  ngµy 17 th¸ng 1 n¨m 2005 vÒ viÖc sö dông hãa ®¬n  ®èi víi viÖc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Thêi gian võa qua, mét sè Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng cã hái  vÒ viÖc sö dông hãa ®¬n, chøng tõ trong trêng hîp b¸n ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   do   thi   hµnh   ¸n   vµ   do   tæ   chøc,   c¸   nh©n   uû   quyÒn th«ng qua trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n, vÒ   vÊn ®Ò nµy Tæng côc ThuÕ híng dÉn nh sau: 1. Trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n lµ ®¬n vÞ sù  nghiÖp cã thu khi b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n do c¬ quan thi hµnh  ¸n vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n uû quyÒn th× trung t©m ph¶i  xuÊt hãa ®¬n ®èi víi kho¶n thu dÞch vô ®Êu gi¸ vµ kª khai  nép thuÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.  §èi víi  tµi s¶n  b¸n ®Êu  gi¸ khi  chuyÓn  quyÒn  së  h÷u cho ngêi mua hµng th× tæ chøc, c¸ nh©n cã hµng hãa  göi trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n ®Ó b¸n ®Êu gi¸  ph¶i xuÊt hãa ®¬n theo híng dÉn sau: ­ Tµi s¶n cña tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh göi b¸n ®Êu  gi¸ (kÓ c¶ tµi s¶n cña tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i thi hµnh ¸n,  tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông) khi  chuyÓn quyÒn së h÷u ph¶i xuÊt ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh t¹i  Th«ng t  120/2002/TT­BTC ngµy 30/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh  híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   89/2002/N§­CP   ngµy  07/11/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc in, ph¸t hµnh, sö dông  vµ qu¶n lý ho¸ ®¬n. Tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng kinh doanh cã nhu cÇu vÒ hãa  ®¬n th× ®îc c¬ quan thuÕ cÊp hãa ®¬n lΠtheo híng dÉn t¹i  ®iÓm 2 Th«ng t  sè 99/2003/TT­BTC ngµy 23/10/2003 cña Bé  Tµi   chÝnh   híng   dÉn   söa   ®æi,   bæ   sung   Th«ng   t  sè  120/2002/TT­BTC nªu trªn. ­ Tµi s¶n lµ hµng bÞ tÞch thu, sung quü nhµ níc khi  chuyÓn quyÒn së h÷u ph¶i xuÊt hãa ®¬n b¸n hµng tÞch thu,  sung quü nhµ níc theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2004/Q§­BTC ngµy  09/01/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh mÉu  hãa ®¬n b¸n tµi s¶n tÞch thu, sung quü nhµ níc. ­ Tµi s¶n thanh lý cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp  göi   b¸n   ®Êu   gi¸   cã   nguån   gèc   tõ   tiÒn   NSNN   khi   chuyÓn  quyÒn së h÷u ph¶i xuÊt ho¸ ®¬n b¸n tµi s¶n thanh lý theo  quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 55/2000/Q§­BTC ngµy 19/4/2000 
  2. 2 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ qu¶n  lý viÖc xö lý tµi s¶n nhµ níc t¹i c¸c c¬ quan hµnh chÝnh,  sù nghiÖp. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc ThuÕ biÕt vµ híng dÉn  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản