Công văn 1972/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 1972/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1972/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu thiết bị đồng bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1972/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  ­ B é  T µi c h Ý n h  S è  1972/TC Q H­K T T T   N g µ y  5 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò   viÖc xö  lý thu Õ  n h Ë p   h È u   k thiÕt b Þ  ® å n g  bé KÝnh   göi:c¸c Côc      H¶i  quan  TØnh,  thµnh  phè Ngµy  16/9/2002,Tæng     côc  H¶i quan  cã  ®∙  c«ng  ®iÖn  108/PT  sè  yªu  cÇu    c¸ccôc    h¶iquan tØnh,thµnh    phè      b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn    tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu thiÕtbÞ    ®ång   bé, thiÕtbÞ    toµn  theo  bé  Th«ng   99/2000/TT­ t sè  BTC   ngµy 12/10/2000  cña  Tµi ChÝnh. B¸o    Bé      c¸o cña    c¸c ®¬n  Tæng  vÞ  côc  H¶i quan  tæng        ®∙  hîp göiTæng  côc ThuÕ  theo yªu cÇu.     Qua  xem     c¸o cña    xÐt b¸o    c¸c ®¬n  vµ    ý  vÞ  c¨n cø  kiÕn chØ  ®¹o  cña Bé,  Tæng  côc    H¶i quan yªu cÇu    c¸c ®¬n  nghiªm    vÞ  tóc chÊn chØnh, thùc hiÖn      c¸cnéidung      sau: 1/        êng  §èi víic¸c tr hîp víng  ¾c   m ph¸tsinh,doanh      nghiÖp  v¨n  cã  b¶n  khiÕu      n¹igöi Tæng   côc H¶i quan, Tæng     côc  ThuÕ   thêi®iÓm   íc ngµy  tõ    tr   16/4/2003 (danh  s¸ch nªu  n¬i nhËn    ë    díi®©y), vÒ     viÖc  dông  ¸p  nguyªn t¾c  tÝnh thuÕ nhËp  khÈu theo m¸y chÝnh cho    c¸c hµng    ho¸ kh«ng thuéc c¸c ch­     ¬ng              84,85,86,88,89,90,th×: Yªu cÇu    c¸c ®¬n  kiÓm     i s¬  vÞ  tral¹ hå  gèc        c¸c l« hµng nhËp khÈu  ªn li   quan, kÕt    qu¶  kiÓm     trahµng thùc nhËp    khÈu, nÕu      ®ñ ®iÒu kiÖn    x¸c ®Þnh  lµ thiÕt bÞ  ®ång  bé, toµn bé theo qui ®Þnh  t¹ môc  1, 2  Th«ng t i  sè  99/2000/TT­ BTC   c¸c quy  vµ    ®Þnh  kh¸c cã  ªnquan    li   cña  Tµi ChÝnh,  Bé    cha  tÝnh thuÕ nhËp  khÈu  theo m¸y chÝnh  tÝnh    th×  l¹ thuÕ  i nhËp khÈu theo m¸y  chÝnh  cho    c¸chµng    trªnvíi ho¸ nªu      ®iÒu  kiÖn  trong níccha      s¶n xuÊt® îc(c¨n       cø    x¸c ®Þnh  dùa   trªndanh  môc hµng  s¶n  ®∙  xuÊt ® îc do  KÕ       Bé  ho¹ch  vµ  ®Çu    ban  t®∙  hµnh). 2/ KÓ       tõ ngµy 16/4/2003,thùc    hiÖn ®óng  theo    qui ®Þnh  cña Th«ng  t 99/2000/TT­ BTC  chØ     qui ®Þnh  cho tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  theo m¸y  chÝnh  ®èi    víitËp      hîp c¸c m¸y mãc,  thiÕtbÞ    thuéc   c¸c ch¬ng            84, 85, 86, 88, 89, 90  cña biÓu thuÕ  tËp    vµ  hîp nµy ®¸p  øng  c¸c ®iÒu  ®ñ    kiÖn    qui®Þnh  i t¹ Th«ng  t  sè 99/2000/TT­ BTC  (môc 1, 2... ,c«ng v¨n sè 10123  TC/TCT  ngµy  )  24/10/2001,6030    TC/TCT  ngµy 18/6/2002  cña  Tµi ChÝnh  c¸c v¨n b¶n  Bé    vµ      kh¸ccã  ªnquan.   li   Hµng ho¸ thuéc    c¸c ch¬ng kh¸c kÓ       trªn n»m  trong thiÕtbÞ    ®ång   bé, toµn  ph¶itÝnh  bé    thuÕ,thu thuÕ      ®óng  theo m∙  qui®Þnh    sè    cho hµng    ho¸ ®ã  t¹ BiÓu    i thuÕ hiÖn hµnh.  3/ C¸c  êng  tr hîp  thu  ®∙  thuÕ  kh«ng  ®óng    qui ®Þnh   cña  Th«ng   sè  t 99/2000/TT­ BTC     nh:chÊp  nhËn  m¸y  chÝnh  c¬  do  quan  gi¸m  ®Þnh    x¸c®Þnh,  m¸y  chÝnh  cña      c¸c l«hµng ¬ng      t tù l¹ kh¸c nhau,hµng    i     ho¸ kh«ng  ®¸p øng ®ñ  c¸c ®iÒu    kiÖn    qui®Þnh  it¹ môc    Th«ng   99/2000/TT­   1, 2  tsè  BTC  v.v.   .Tæng  . côc    H¶i quan    kiÕn  sÏcã  nghÞ    göiTæng  côc ThuÕ  tr×nh Bé    chØ  ®¹o  lýcô  xö    thÕ  sau. §ång      thêiyªu cÇu    c¸c ®¬n  rótkinh nghiÖm   vÞ      trong viÖc  chøc    tæ  thùc hiÖn    ®¶m  b¶o    thu thuÕ  ®óng  chÝnh  s¸ch qui®Þnh.    
  2. 2 4/C¸c    ®¬n  ph¶icËp  vÞ    nhËt,nghiªncøu      ®Çy  ®ñ, chÝnh        x¸cc¸cv¨n b¶n  qui®Þnh    híng dÉn    cña  Tµi ChÝnh  tæ  Bé    vµ  chøc thùc hiÖn    thèng nhÊt theo    ®óng    qui®Þnh. 5/ C¸c    ®¬n  kh«ng  vÞ  b¸o c¸o theo yªu cÇu cña Tæng   côc    H¶i quan  i t¹  c«ng  ®iÖn  108/PT  sè  bao gåm:  Côc    H¶i quan thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh,Côc    H¶i quan   Hµ Giang, Côc    H¶i  quan  Kiªn Giang, yªu    cÇu  nghiªm tóc kiÓm  ®iÓm   thøc  ý  chÊp hµnh  kiÕn  ý  chØ  ®¹o  cña cÊp trªn.§ång      thêimäi  víng   m ¾c  ph¸tsinh kh«ng  îc ph¶n      ®   ¸nh    cã  kiÕn  ®Ó Bé  ý  chØ  ®¹o  lýth×    xö    c¸c ®¬n  nµy  vÞ  hoµn  toµn chÞu tr¸chnhiÖm.   Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản