Công văn 20/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
4
download

Công văn 20/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 20/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng cho cán bộ cấp cơ sở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 20/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------- ð c l p - T do - H nh phúc --------------------- Hà N i, ngày 8 tháng 01 năm 2009 S : 20/BXD-TCCB V/v: ph i h p ph bi n giáo d c pháp lu t xây d ng cho cán b c p cơ s Kính g i: U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Trong nh ng năm qua, Chính ph ñã ch ñ o các b , ngành và ñ a phương ban hành k p th i các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng, t o ñi u ki n cho các ñ a phương, các doanh nghi p và ngư i dân có nhi u thu n l i trong vi c th c hi n ñúng các quy ñ nh pháp lu t v xây d ng. B Xây d ng ñã ph i h p có hi u qu v i các b , ngành và ñ a phương trong công tác ph bi n ki n th c pháp lu t, góp ph n nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c cho cán b , t ng bư c ñưa ho t ñ ng qu n lý xây d ng trên ñ a bàn ñi d n vào n n p theo hư ng tích c c và hi u qu . .vn B ñã giao nhi m v cho H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ñô th làm ñ u m i ph i h p v i S N i v , S Xây d ng các t nh, thành ph ñ t ch c các l p b i dư ng ki n th c pháp lu t ph c v công tác qu n lý nhà nư c v xây d ng cho cán b lãnh ñ o và cán b am chuyên môn c p qu n, huy n và c p xã, phư ng. ðư c s quan tâm ng h c a lãnh ñ o các c p chính quy n, trong năm 2008, H c vi n ñã t ch c ñư c 37 l p ñào t o, b i dư ng ki n tn th c qu n lý nhà nư c v xây d ng cho g n 4.000 h c viên ñang công tác t i các cơ quan qu n ie lý nhà nư c v xây d ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. tV ð ti p t c ñ y m nh hơn n a công tác ph bi n ki n th c pháp lu t v xây d ng nh m nâng cao năng l c cán b công ch c c p cơ s , ñáp ng yêu c u nhi m v trong th i gian t i, ua B Xây d ng ñ ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph ch ñ o các cơ quan ch c năng xây .L d ng k ho ch và b trí ngu n l c cho công tác ñào t o b i dư ng v qu n lý xây d ng cho cán b qu n, huy n và cán b xã, phư ng trong năm 2009 và nh ng năm ti p theo. ww Trân tr ng cám ơn s h p tác c a U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương./. w KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như trên; - B trư ng Nguy n H ng Quân (ñ b/c); - S N i v , S Xây d ng, S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; - H c vi n CBQLXD&ðT; Nguy n Tr n Nam - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản