Công văn 200/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Công văn 200/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 200/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ, mã số thuế trên hoá đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 200/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g   ôc thu Õ   è  200 T C T/ A C   g µy  11 th¸ng 1 n¨ m  2002  t c S n v Ò  viÖc T h ù c   Ö n  g hi  hi tªn, ® Þ a  c h Ø,  ∙  sè thu Õ     m trªn  o¸ ® ¬ n h   KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh Tr¶    lêic«ng  sè  v¨n  10363  CT/AC ngµy  th¸ng 12  10    n¨m 2001 cña Côc  ThuÕ   thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh  viÖc  vÒ  thùc hiÖn  ho¹ch ®ãng    kÕ    dÊu    lªnho¸  ®¬n  ªn2,Tæng  li     côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh    ViÖc ®ãng dÊu    tªn,®Þa  chØ,  sè  m∙  thuÕ      trªnho¸ ®¬n  mua   i quan  t¹ c¬  ThuÕ,    yªu cÇu Côc ThuÕ   thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh thùc hiÖn    theo ®óng  c«ng  v¨n    sè: 5102 TCT/AC  ngµy 18/12/2001 cña  Tæng  côc  ThuÕ     vÒ viÖc  thùc  hiÖn ®ãng  dÊu    tªn,®Þa chØ  sè  m∙  thuÕ      trªnho¸ ®¬n (®Ýnh kÌm). Trêng    hîp Tæng  c«ng    tymua  ho¸ ®¬n    quan  b¸n    tõ c¬  ThuÕ   cÊp  vÒ  cho  C¸c  nghiÖp,cöa  xÝ    hµng...  thuéc Tæng    c«ng      tyth× Tæng  c«ng    typh¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   viÖc    vÒ  ®ãng  dÊu    tªn,®Þa   chØ,  sè  m∙  thuÕ  cña Tæng  c«ng    ty trªnho¸    d¬n theo ®óng  quy  ®Þnh.        §èi víitªn,®Þa  chØ,  sè  m∙  thuÕ  cña  xÝ  nghiÖp, cöa    hµng...trùc tiÕp      b¸n hµng  th×  nghiÖp, cöa  xÝ    hµng..    .ghi tiÕp  tªn,®Þa    chØ,  sè  m∙  thuÕ  cña  nghiÖp,cöa  xÝ    hµng.. .phÝa bªn ph¶idÊu      tªn, ®Þa  chØ,  sè  m∙  thuÕ  cña  Tæng  c«ng    ty,C«ng        tytrªnho¸ ®¬n. Tæng  côc ThuÕ  th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh biÕt  vµ  thùc hiÖn.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản