intTypePromotion=1

Công văn 2004-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
2
download

Công văn 2004-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2004-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn phí qua cầu, đường bộ, phà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2004-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 2004 TC/TCT ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 2000 vÒ viÖc miÔn phÝ qua cÇu, ®êng bé, phµ KÝnh göi: Bé Giao th«ng vËn t¶i Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 1200/GTVT-VP ngµy 24/4/2000 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ viÖc u tiªn miÔn phÝ giao th«ng ®èi víi §¹i biÓu Quèc héi, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Bé Tµi chÝnh ®ång ý miÔn thu phÝ qua cÇu, phµ, ®êng bé ®èi víi xe chë §¹i biÓu Quèc héi khi ®i lµm nhiÖm vô. §Ò nghÞ Bé Giao th«ng vËn t¶i chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý cÇu, phµ, ®êng cÊp thÎ "miÔn phÝ" cho c¸c xe nªu trªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2