Công văn 2012/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
5
download

Công văn 2012/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2012/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc vướng mắc trong kinh doanh hàng miễn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2012/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Th ¬ng m¹i sè 2012/TM-XNK ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2000 vÒ viÖc víng m¾c trong kinh doanh hµng miÔn thuÕ KÝnh göi: Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 627/TCTHK-TCKT ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2000 cña Tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt mét sè víng m¾c trong kinh doanh hµng miÔn thuÕ phôc vô kh¸ch xuÊt c¶nh t¹i cöa khÈu s©n bay quèc tÕ, Bé Th¬ng m¹i cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ vÒ cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 205/1998/Q§-TTg ngµy 19/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ th× viÖc kinh doanh hµng miÔn thuÕ ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn cña nhiÒu Bé, ngµnh chøc n¨ng (Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh, Tæng côc H¶i quan v.v...). Nh÷ng víng m¾c mµ Tæng c«ng ty nªu t¹i C«ng v¨n sè 627/TCTHK- TCKT ngµy 11/4/2000 dÉn trªn chØ liªn quan ®Õn thñ tôc ®a hµng ho¸ vµo quÇy, b¸n hµng, gi¶i quyÕt thuÕ vµ chÕ ®é thuÕ v.v. tøc lµ kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Bé Th¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 205/1998/Q§-TTg ngµy 19/10/1998. V× vËy, ®Ò nghÞ Tæng C«ng ty lµm viÖc víi Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan ®Ó ®îc xem xÐt gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản