Công văn 2016/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
3
download

Công văn 2016/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2016/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu than

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2016/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc h¶i quan sè 2016 TCHQ/GSQL  ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2005 vÒ viÖc xuÊt khÈu than KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc nhËn ®îc C«ng v¨n sè 1760/CV ngµy 12/5/2005   vµ v¨n b¶n sè 565/CV­XK ngµy 18/5/2005 cña Tæng c«ng ty  Than ViÖt Nam, ph¶n ¸nh hiÖn cã nhiÒu doanh nghiÖp ngoµi   Tæng c«ng Than ViÖt Nam xuÊt khÈu than kh«ng ph¶i do Tæng   c«ng   ty   Than   b¸n,   qua   c¸c   cöa   khÈu   thuéc   Côc   H¶i   quan   Qu¶ng   Ninh,   H¶i   Phßng,   Hµ   TÜnh,   Tæng   côc   cã   ý   kiÕn   nh  sau: ­   C¨n   cø   quy   ®Þnh   t¹i   §iÓm   6,   PhÇn   II,   Th«ng   t  sè  02/2001/TT­BCN   ngµy   27/04/2001   cña   Bé   C«ng   nghiÖp   híng  dÉn xuÊt khÈu  kho¸ng  s¶n hµng  hãa  thêi  kú 2001  ­ 2005,  th×   doanh   nghiÖp   ngoµi   Tæng   c«ng   ty   Than   ViÖt   Nam   ®îc  xuÊt khÈu díi h×nh thøc xuÊt ñy th¸c cho c¸c doanh nghiÖp  thµnh viªn cã chøc n¨ng xuÊt khÈu than cho Tæng c«ng ty  Than ViÖt Nam hoÆc xuÊt than do Tæng c«ng ty b¸n cho ®Ó  xuÊt khÈu. Yªu   cÇu   Côc   trëng   H¶i   quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   chØ  ®¹o H¶i quan cöa khÈu khi lµm thñ tôc h¶i quan ®èi víi  than xuÊt khÈu ngoµi c¸c chøng tõ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm  1.II. B¶n quy ®Þnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 56/2002/Q§­BTC  ngµy   16/4/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh,   cÇn   yªu   cÇu  doanh nghiÖp xuÊt tr×nh thªm: V¨n b¶n cña Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam b¸n cho doanh  nghiÖp ®Ó xuÊt khÈu. ­ Riªng viÖc xuÊt khÈu than sang Trung Quèc theo ®êng  tiÓu ng¹ch thùc hiÖn theo Th«ng t sè 15/2000/TT­BTM ngµy  10/08/2000 cña Bé Th¬ng m¹i.
Đồng bộ tài khoản