Công văn 2018/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
3
download

Công văn 2018/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2018/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để đầu tư xây dựng khu tái định cư Noong Bua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2018/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2018/TTg-KTN V/v sử dụng nguồn vốn TĐC Dự Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008 án thủy điện Sơn La để đầu tư xây dựng khu tái định cư Noong Bua Kính - Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 1208/UBND-NN ngày 28 tháng 10 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8290/BKH-KTNN ngày 12 tháng 11 năm 2008), Tài chính (công văn số 13486/BTC-ĐT ngày 10 tháng 11 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3353/BNN-KTHT ngày 10 tháng 11 năm 2008) về việc sử dụng nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho tỉnh theo kế hoạch hàng năm để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ (bố trí tái định cư cho số hộ thuộc xã Mường Lay) theo quy hoạch chi tiết khu tái định cư được phê duyệt. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên bố trí mức kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản cơ sở hạ tầng đối với hộ tái định cư đô thị nêu trên tương tự như mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bình quân đối với hộ tái định cư tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng quy định. 3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Noong Bua để bổ sung vào Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, Hoàng Trung Hải các Vụ: KTTH, ĐP, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản