Công văn 202/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
4
download

Công văn 202/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 202/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu xe ôtô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 202/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  202/TC H Q­K T T T   n g µy  12 th¸ng 01 n¨ m  2001  Ò  viÖc T h u Õ  n h Ë p  k h È u  xe  v «t« KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy  29/12/2000,Bé      Tµi chÝnh  c«ng    31  cã  v¨n sè  TC/QHQT   híng dÉn    chØ  ®¹o viÖc ph©n  im Æt   lo¹  hµng  «t«  xe  võa  chë ngêi võa    chë hµng, vÒ     viÖc nµy,Tæng    côc    H¶i quan híng dÉn      c¸c ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    thèng nhÊt nh    sau: ­ C¨n  BiÓu    cø  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­BTC   ngµy 11/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    ­ C¨n cø  c¸c QuyÕt ®Þnh  sè 41/2000/Q§/BTC  ngµy 17/3/2000 vµ  201/2000/Q§/BTC ngµy 25/12/2000 cña  TµichÝnh.   Bé    M Æt   hµng: +  «    Xe  t«võa  chë ngêi,võa    chë hµng    (lo¹pick­   i up,cabinkÐp, t¶i      träng 1    tÊn) nhËp    khÈu  theo c¸c  khai ®¨ng  víic¬  tê    ký    quan  H¶i quan  íc ngµy  tr   1/1/2001,thuéc    nhãm   8703, tuú    theo dung tÝch    xi lanh cña ®éng  thuéc c¬    c¸c m∙  chi tiÕt,thuÕ    sè      suÊt  thuÕ nhËp khÈu  ®∙i 100%   u    (mét tr¨m    phÇn  tr¨m),  thuÕ suÊtthuÕ    TT§B  30%     ¬iphÇn  (ba m   tr¨m). +  «t«  Xe  pick­   up, cabin kÐp, lo¹      i võa  chë ngêi võa    chë hµng (chñ  yÕu  ®Ó  vËn    t¶ihµng  ho¸),t¶iträng (søc        chë) c¶    ngêi vµ    hµng    tõ 950  trëlªn, kg      nhËp  khÈu theo c¸ctêkhai®¨ng  víi quan            ký   c¬  H¶i quan    tõngµy  1/1/2001 trë     ®i thuéc nhãm  8704, víimøc       thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙icña  linh u    bé    kiÖn CKD2   th©n  vá  cha  cã  vµ  xe  s¬n    lãttÜnh  ®iÖn    lµ 12%  (mêi hai phÇn      tr¨m). Yªu cÇu Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè    hµng  c¨n cø  thùc nhËp    khÈu  vµ    ®èi chiÕu      víi dung      néi trªn®Ó tÝnh  thuÕ  theo ®óng    quy  ®Þnh.  
Đồng bộ tài khoản