Công văn 2024/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
2
download

Công văn 2024/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2024/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2024/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 2024/TC H Q­K T T T   T n g µy  21 th¸ng 5 n¨ m  2001 v Ò   viÖc thu Õ  n h Ë p  k h È u KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Ngµy  16/5/2001,Bé      Tµi chÝnh  C«ng    4412  cã  v¨n sè  TC/TCT  híng dÉn    viÖc    sè  thuÕ  ¸p m∙  vµ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  Æt   m hµng: Xe    ®ông  ®iÖn. §Ó     thùc hiÖn    thèng nhÊt,Tæng     côc    H¶i quan híng dÉn  c¸c ®¬n  thùc hiÖn      vÞ    nh sau: ­ C¨n  BiÓu    cø  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­BTC   ngµy 11/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    ­C¨n  C«ng    3071    cø  v¨n sè  TC/TCT  ngµy  8/12/1997 cña  TµichÝnh.   Bé    ­Tham     kh¶o  chó    gi¶iDanh  môc  HS. M Æt   hµng:xe    nikÝch  ícnhá  dông    «t« mi    th   sö  ®éng  ®iÖn  c¬  chë  ng­ 2  êi,dïng    ch¹y trong s©n  m¸i che      cã    phôc  vuich¬igi¶itrÝ thuéc  vô          ch¬ng    95, m∙  950380.00,thuÕ  sè    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i20%     ¬iphÇn  u    (haim   tr¨m). Yªu cÇu Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè    hµng  c¨n cø  thùc nhËp    khÈu  vµ    ®èi chiÕu    víihíng dÉn        trªn®Ó tÝnh thuÕ  theo ®óng    quy  ®Þnh. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng      b¸o c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản