Công văn 2045/BXD-XL của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
39
lượt xem
7
download

Công văn 2045/BXD-XL của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2045/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2045/BXD-XL của Bộ Xây dựng

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé x©y dùng Sè 2045/BXD­XL Ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2003  vÒ viÖc Híng dÉn quy tr×nh thÈm ®Þnh, phª duyÖt TKKT  vµ tæng dù to¸n KÝnh   göi:   ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan  thuéc ChÝnh phñ. ­ H§ND, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  TW. Sau   khi   ban   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   sè   18/2003/Q§­BXD   ngµy   27/6/2003  vÒ  Quy   ®Þnh  qu¶n   lý  chÊt   lîng  c«ng  tr×nh   x©y   dùng vµ  Th«ng t  sè  07/2003/TT­BXD ngµy 17/6/2003 vÒ  söa   ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm trong Th«ng t “Híng dÉn viÖc lËp   vµ  qu¶n lý  chi phÝ  x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù  ¸n   ®Çu t” sè  09/2000/TT­BXD ngµy 17/7/2000, Bé  X©y dùng  ®∙   nhËn  ®îc mét sè   ý  kiÕn  ®Ò  nghÞ  híng dÉn lµm râ  thªm quy   tr×nh thÈm  ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  tæng dù   to¸n (kh«ng nªn t¸ch thµnh hai bíc); Bé X©y dùng híng dÉn   quy tr×nh thÈm  ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  tæng   dù to¸n nh sau: 1. ViÖc tr×nh thÈm  ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ  kü  thuËt  vµ tæng dù to¸n chØ thùc hiÖn mét bíc thñ tôc, kh«ng t¸ch  riªng thiÕt kÕ kü thuËt víi tæng dù to¸n. 2. Tê tr×nh thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vµ   tæng dù to¸n lËp theo phô lôc 1 kÌm theo v¨n b¶n nµy. Tr ­ êng hîp c¬  quan phª duyÖt thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  tæng dù  to¸n kh«ng  ®ång thêi lµ  c¬  quan thÈm  ®Þnh, th×  chñ   ®Çu t  tr×nh thÈm ®Þnh tríc khi phª duyÖt. 3. Néi dung quyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vµ   tæng dù to¸n ®îc lËp theo phô lôc 2 kÌm theo v¨n b¶n nµy. 4. C¸c phô  lôc 4, 6, 7 cña Quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  chÊt   lîng c«ng tr×nh x©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè   18/2003/Q§­BXD ngµy 27/6/2003 vµ phô lôc 4 cña Th«ng t sè  07/2003/TT­BXD ngµy 17/6/2003 cña Bé trëng Bé X©y dùng ®­ îc hiÓu vµ thùc hiÖn thèng nhÊt theo híng dÉn nµy.
  2. 2 Phô lôc 1 Chñ ®Çu t Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam       Sè:  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ......., ngµy......... th¸ng..........  n¨m.........    Tê tr×nh thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n C«ng tr×nh ..................................... KÝnh göi: ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/1999/N§­CP   ngµy   8   th¸ng   7  n¨m 1999 cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng vµ c¸c NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§­CP ngµy 5 th¸ng 5   n¨m 2000, NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§­CP ngµy 30 th¸ng 01 n¨m  2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña  Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh  phñ; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 18/2003/Q§­BXD, ngµy 27/6/2003   cña Bé  trëng Bé  X©y dùng ban hµnh Quy  ®Þnh qu¶n lý  chÊt  lîng c«ng tr×nh x©y dùng; ­   C¨n   cø   Th«ng   t  híng   dÉn   sè   07/2003/TT­BXD   ngµy  17/6/2003   vÒ   viÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÓm   trong   Th«ng t  “Híng dÉn viÖc lËp vµ  qu¶n lý  chi phÝ  x©y dùng  c«ng tr×nh thuéc c¸c dù  ¸n  ®Çu t” sè  09/2000/TT­BXD ngµy  17/7/2000 cña Bé trëng Bé X©y dùng. ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt  ®Çu t  (hoÆc GiÊy phÐp  ®Çu t) .......................... Chñ   ®Çu   t  tr×nh   thÈm   ®Þnh,   phª   duyÖt   thiÕt   kÕ   kü  thuËt vµ  tæng dù  to¸n c«ng tr×nh.............. thuéc dù  ¸n   ®Çu   t...............   do   tæ   chøc   t  vÊn   thiÕt  kÕ................. lËp víi c¸c néi dung sau: 1.   Tªn   c«ng   tr×nh.............................   thuéc  dù ¸n ®Çu t ............................... a) Tæng møc ®Çu t theo dù ¸n ®∙ ®îc phª duyÖt: b) §Þa ®iÓm x©y dùng, diÖn tÝch chiÕm ®Êt: 2. Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt tr×nh: a) B¶n sao quyÕt  ®Þnh phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t kÌm theo  hå s¬ thiÕt kÕ s¬ bé ®∙ ®îc duyÖt cïng dù ¸n;
  3. 3 b) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng; c) Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®îc lËp theo phô lôc 1 cña  Quy  ®Þnh qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  18/2003/Q§­BXD ngµy 27/6/2003 cña  Bé trëng Bé X©y dùng; d) B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra thiÕt kÕ (nÕu cã); e)   Biªn   b¶n   nghiÖm   thu   s¶n   phÈm   kh¶o   s¸t   x©y   dùng,  thiÕt kÕ; f) C¸c v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ  níc   cã   thÈm   quyÒn   vÒ   an   toµn   m«i   trêng,   an   toµn   phßng  chèng  ch¸y,  næ, an toµn  ®ª  ®iÒu, an toµn giao  th«ng  vµ  c¸c yªu cÇu cã liªn quan. 3. Hå s¬ tæng dù to¸n tr×nh: a) Hå  s¬  tæng dù  to¸n c«ng tr×nh  ®îc lËp trªn c¬  së  c¸c  ®Þnh møc,  ®¬n gi¸, chÕ   ®é, chÝnh s¸ch t¹i thêi  ®iÓm  tr×nh tæng dù to¸n; c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu  (cã  ph©n tÝch so s¸nh víi tæng møc  ®Çu t  trong b¸o c¸o  nghiªn cøu kh¶ thi ®∙ ®îc phª duyÖt)....... b)   Tæng   dù   to¸n   tr×nh   thÈm   ®Þnh,   phª  duyÖt:   .................................................. ..... c)  Biªn b¶n  nghiÖm  thu  hå  s¬  tæng  dù  to¸n  gi÷a  Chñ  ®Çu t vµ ®¬n vÞ t vÊn lËp tæng dù to¸n. d) Cã  phô  lôc kÌm theo nªu râ  danh môc c¸c h¹ng môc  c«ng tr×nh, diÔn gi¶i tæng dù to¸n c«ng tr×nh. Chñ   ®Çu t  tr×nh...... thÈm  ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ  kü   thuËt   vµ   tæng   dù   to¸n   c«ng  tr×nh............................. N¬i nhËn: §¹i diÖn Chñ ®Çu t: (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ  ­ Nh trªn ®ãng dÊu) ­ ­ ­ Lu
  4. 4 Phô lôc 2 Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam C¬   quan   phª  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc duyÖt.... ................... ......., ngµy.........  ................  th¸ng.......... n¨m......... Sè:  QuyÕt ®Þnh cña ............... Phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n c«ng tr×nh.................. Thñ trëng c¬ quan phª duyÖt..................... ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè.....   ngµy.....   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng   nhiÖm   vô   vµ   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña......... ­  C¨n   cø  NghÞ   ®Þnh   sè   52/1999/N§­CP  ngµy   8  th¸ng   7   n¨m 1999 cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t vµ   x©y dùng vµ c¸c NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§­CP ngµy 5 th¸ng 5   n¨m 2000, NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§­CP ngµy 30 th¸ng 01 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña   Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh   phñ; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 18/2003/Q§­BXD, ngµy 27/6/2003   cña Bé  trëng Bé  X©y dùng ban hµnh Quy  ®Þnh qu¶n lý  chÊt   lîng c«ng tr×nh x©y dùng; ­   C¨n   cø   Th«ng   t  híng   dÉn   sè   07/2003/TT­BXD   ngµy   17/6/2003   vÒ   viÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÓm   trong   Th«ng t  “Híng dÉn viÖc lËp vµ  qu¶n lý  chi phÝ  x©y dùng   c«ng tr×nh thuéc c¸c dù  ¸n  ®Çu t” sè  09/2000/TT­BXD ngµy   17/7/2000 cña Bé trëng Bé X©y dùng. ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt  ®Çu t  (hoÆc GiÊy phÐp   ®Çu t) ..... ­ C¨n cø kÕt qu¶ thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  tæng   dù to¸n cña .... ­ XÐt tê tr×nh sè...... ngµy..... cña....  Quy Õ t  ®Þ nh
  5. 5 § i Ò u   1:   Phª   duyÖt   thiÕt   kÕ   kü   thuËt   vµ   tæng   dù  to¸n c«ng tr×nh..... thuéc dù ¸n ®Çu t..... a).   Chñ   ®Çu   t­   ........................................................ ........................................ b).   Tæ   chøc   t  vÊn   thiÕt   kÕ   vµ   lËp   tæng   dù  to¸n ............................................. c).   §Þa   ®iÓm   x©y  dùng   .................................................... .............................. d).   DiÖn   tÝch   chiÕm  ®Êt   ..................................................... ............................ e). C¸c th«ng sè  kü  thuËt vµ  c¸c chØ tiªu kinh tÕ  kü  thuËt chñ yÕu .............. f).   Quy   m«   (c¸c   h¹ng   môc   chñ   yÕu   vµ   toµn   bé   c«ng  tr×nh),   c«ng   suÊt,   cÊp   c«ng  tr×nh:................................................... .......................................... g).   Quy   chuÈn   x©y   dùng,   tiªu   chuÈn   kü   thuËt   ® îc   ¸p  dông: ............................ h). C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ  chñ  yÕu (tõng h¹ng môc vµ  toµn bé c«ng tr×nh): ­ C«ng nghÖ; ­ Quy ho¹ch, kiÕn tróc; ­ Gia cè nÒn, mãng, kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh; ­ HÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh; ­   C«ng   tr×nh   kü   thuËt   h¹   tÇng   (cÊp   ®iÖn,   cÊp   níc,  tho¸t níc, giao th«ng...); ­   B¶o   vÖ   m«i   trêng;   phßng   chèng   ch¸y,   næ;   an   toµn  trong qu¸ tr×nh x©y dùng; an toµn sö  dông c«ng tr×nh; an  toµn  ®ª  ®iÒu; an toµn giao th«ng vµ  c¸c yªu cÇu cã  liªn  quan. i).   Tæng   dù   to¸n   (t¹i   thêi   ®iÓm   tr×nh   tæng   dù  to¸n): .......................... Trong ®ã: ..................................................... ......................................................... ........ ..................................................... ......................................................... ........
  6. 6 ..................................................... ......................................................... ........ Tæng dù  to¸n lµ  c¨n cø  ®Ó  qu¶n lý  chi phÝ  x©y dùng  (cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo). §i Ò u   2:   Tr¸ch nhiÖm cña chñ   ®Çu t  vµ  cña tæ chøc  t  vÊn lËp thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  tæng dù  to¸n vÒ  bæ sung,  hoµn thiÖn thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n (nÕu cã). §i Ò u   3:   Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬  quan liªn quan thi  hµnh quyÕt ®Þnh. N¬i nhËn: Thñ trëng c¬ quan phª duyÖt (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ  ­   C¸c   c¬   quan   cã  ®ãng dÊu) liªn quan ­ Chñ ®Çu t ­ Lu
Đồng bộ tài khoản