Công văn 2048/TCT/TTr của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
99
lượt xem
6
download

Công văn 2048/TCT/TTr của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2048/TCT/TTr của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm sử dụng hoá đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2048/TCT/TTr của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH ­ TæNG CôC THUÕ Sè 2048/TCT/TTR  NGµY 07 TH¸NG 7 N¡M 2004 VÒ VIÖC Xö Lý VI PH¹M Sö DôNG HO¸ §¥N KÝnh göi:  Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­ ¬ng    Qua c«ng t¸c  ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m, C¬  quan C¶nh  s¸t  ®iÒu tra C«ng an quËn Hai Bµ  Tr ng ­ Hµ  Néi  ®∙ ph¸t hiÖn  hµnh vi mua b¸n ho¸ ®¬n GTGT tr¸i phÐp kiÕm lêi cña C«ng ty cæ  phÇn th¬ng m¹i §«ng §«­ m∙ sè  thuÕ  0101571748 vµ  C«ng ty TNHH  dÞch vô th¬ng m¹i ¸nh S¸ng­ m∙ sè thuÕ 0101427373. Tæng   côc   ThuÕ   ®Ò   nghÞ   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ kiÓm tra quyÕt to¸n   thuÕ   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   cÇn   ®èi   chiÕu   ho¸   ®¬n,   nÕu   cã   hãa   ®¬n   (liªn 2) liªn quan tíi sè ho¸ ®¬n mµ C«ng an quËn Hai Bµ  Trng  ®∙ th«ng b¸o (theo phô  lôc  ®Ýnh kÌm) th×  xem xÐt, xö  lý  kh«ng  cho phÐp khÊu trõ, h¹ch to¸n vµo chi phÝ, nÕu  ®∙ hoµn ph¶i ra  quyÕt  ®Þnh thu håi tiÒn thuÕ  vÒ  cho ng©n s¸ch  ®èi víi c¸c  ®¬n  vÞ, c¸ nh©n cã  hµnh vi  ®∙ sö  dông ho¸  ®¬n mua cña 02 C«ng ty  nªu trªn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Tæng côc ThuÕ.   Qu¸ tr×nh kiÓm tra, xö lý cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ  b¸o c¸o kÞp thêi vÒ  Tæng côc ThuÕ   ®Ó  Tæng côc nghiªn cøu chØ  ®¹o xö lý tiÕp./.   Danh môc ho¸ ®¬n C«ng ty CP TM §«ng §« vµ C«ng ty THHH DV ­ TM  ¸nh S¸ng  ®∙ b¸n cho c¸c doanh nghiÖp (KÌm theo c«ng v¨n sè: 2048 TCT/TTr ngµy 07 th¸ng 7 n¨m 2004   cña Tæng côc ThuÕ) I/ C«ng ty CP TM §«ng §« QuyÓn sè Sè ho¸ ®¬n STT Ký hiÖu Tõ §Õn Tõ §Õn 1 BP03B 1737 86801 86850 2 BP03B 1776 1777 88751 88850 3 CG03B 1007 1008 50301 50400 4 DA03B 803 805 40101 40250 5 DA03B 1877 1879 93801 93950
  2. 6 DR03B 1932 1934 96551 96700 7 EE03B 1608 1610 80351 80500 8 EF03B 451 453 22501 22650 9 GC03B 1290 1292 64451 64600 10 GL03B 1669 1670 83401 83500 11 GU03B 32 33 1551 1650 12 GU03B 84 85 4151 4200 13 HL03B 18647 93151 93200 14 HL03B 1865 93251 93300 15 HP03B 1220 1222 60951 61100 16 HP03B 1285 1287 64201 64350 17 HQ03B 1639 1641 81901 82050 18 HQ03B 1673 1675 83601 83750 19 KE03B 926 928 46251 46400 20 KG03B 1762 1763 88051 88150 21 KT03B 114 115 55651 55750   II/ C«ng ty TNHH DV­TM ¸nh S¸ng QuyÓn sè Sè ho¸ ®¬n STT Ký hiÖu Tõ §Õn Tõ §Õn 1 LB/03 56551 56600 2 LB/03 60151 60250 3 LB/03 61501 61750 4 LB/03 66351 66600 5 AM/04 30451 50850
Đồng bộ tài khoản