Công văn 2054/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 2054/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2054/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2054/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ----------------------- Số: 2054/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009 V/v miễn thuế NK hàng hóa tạo TSCĐ của dự án khuyến khích đầu tư Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) Trả lời công văn số 1048/CV-VNPT ngày 01/04/2009 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc xin hướng dẫn nhập khẩu thiết bị viễn thông theo chuẩn 3G, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 30, Điều 34, Điều 106 Luật quản lý thuế; Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hải quan; Căn cứ Điều 16 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Điểm 4 Mục I Phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2007/ NĐ-CP; Thì việc khai thuế đối với trường hợp Hợp đồng giữa VNPT với đối tác nước ngoài có quy định giá tạm tính, cách thức xác định giá chính thức sau khi nhập khẩu hàng hoá, các chứng từ liên quan khi làm thủ tục nhập khẩu thể hiện giá tạm tính thực hiện như sau: 1- Khai thuế khi làm thủ tục hải quan: Công ty phải khai trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá về mức giá tạm tính đã ký trên hợp đồng và giá chính thức sau khi nhập khẩu hàng hoá, đồng thời phải có văn bản đề nghị cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá cho chậm nộp chứng từ làm cơ sở xác định giá chính thức và cho trì hoãn xác định trị giá tính thuế theo quy định. 2- Khai thuế sau khi đã làm thủ tục hải quan đối với những trường hợp chưa được cơ quan hải quan hướng dẫn thủ tục khai báo như nêu tại điểm 1 công văn này: trường hợp hợp đồng nhập khẩu có quy định về mức giá tạm tính và giá chính thức sau khi nhập khẩu hàng hoá nhưng khi làm thủ tục hải quan công ty chưa khai trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá về mức giá tạm tính đã ký trên hợp đồng, giá chính thức sau khi nhập khẩu hàng hoá và tự phát hiện hồ sơ hải quan đã nộp có sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung trong thời hạn theo quy định tại Điều 34 Luật quản lý thuế, bị xử phạt chậm nộp thuế (nếu có) nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế. Trường hợp quá thời hạn theo quy định tại Điều 34 Luật quản lý thuế, Công ty mới khai báo sai sót trong hồ sơ khai thuế đã nộp thì ngoài việc nộp đủ số thuế phải nộp còn bị phạt chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp và bị xử lý vi phạm pháp luật thuế theo quy định. (Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5854/TCHQ-KTTT ngày 14/11/2008 và công văn số 208/TCHQ-KTTT ngày 12/01/2009 hướng dẫn thực hiện việc khai thuế nêu tại điểm 2 này, xin gửi kèm bản phô tô để Công ty nghiên cứu thực hiện). Tổng cục Hải quan thông báo để VNPT được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn
Đồng bộ tài khoản