Công văn 2078/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
94
lượt xem
21
download

Công văn 2078/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2078/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các giải pháp tạo nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2078/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2078/VPCP-KTTH V/v Các giải pháp tạo nguồn Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2007 vốn cho Ngân hàng Chính sách XH Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ngân hàng Chính sách xã hội. Căn cứ đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 50/TTr-NHCS ngày 27/3/2007 về việc giải quyết nguồn vốn tín dụng chính sách và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp ngày 11/4/2007 với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến như sau: 1. Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì việc chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay, tín dụng chính sách xã hội cơ bản đã được tập trung vào Ngân hàng Chính sách xã hội, một công cụ xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả. Vì vậy, các Bộ, các cơ quan cần quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động tốt. 2. Để tăng cường năng lực tài chính cho Ngân hàng chính sách xã hội, yêu cầu các Bộ, các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau đây: 2.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính: a) Bố trí trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm khoản tiền cấp bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội, bảo đảm đến năm 2010 đạt mức 10.000 tỷ đồng. Trước mắt, sử dụng 1.000 tỷ đồng từ khoản vay của Ngân hàng Thế giới cho mục tiêu giảm nghèo để cấp bổ sung vốn điều lệ trong kế hoạch năm 2007. b) Chuyển nguồn vốn ODA của các chương trình liên quan tới mục tiêu giảm nghèo và tài chính ngân hàng cho Ngân sách Chính sách xã hội vay lại để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm sử dụng vốn có hiệu quả và hoàn trả cho ngân sách nhà nước theo cam kết. c) Tìm kiếm, hướng dẫn, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp cận được các nguồn vốn giá rẻ của các tổ chức tài chính quốc tế, của các Chính phủ và cá nhân người nước ngoài. 2.2. Bộ Tài chính chủ trì: a) Hướng dẫn Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc huy động vốn bằng hình thức phát hành Trái phiếu Chính phủ.
  2. b) Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 14/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo hướng tạo cho Ngân hàng Chính sách xã hội khả năng huy động được nhiều vốn tín dụng giá rẻ để phát triển bền vững. 2.3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế mở rộng phạm vi quy định nghĩa vụ của các tổ chức tín dụng thương mại tham gia vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo bằng cách chuyển một tỷ lệ nhất định nguồn vốn tiền gửi cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo mức lãi suất có ưu đãi hợp lý. 3. Đồng ý áp dụng một số biện pháp cấp bách bảo đảm nguồn vốn thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng xóa đói, giảm nghèo năm 2007 và thực hiện một số chính sách mới ban hành của Chính phủ theo đề xuất của các Bộ và cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 11/4/2007. Giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các PTTg CP; - UBKT và NS, UB về các VĐXH của QH; - Ủy ban DT, Bộ LĐTB và XH; (Đã ký) - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - VPCP: BTCN, các PCN, Nguyễn Quốc Huy các Vụ: N, VX, ĐP, TH, Website CP; - Lưu: VT, KTTH (4), Sáu 100
Đồng bộ tài khoản