intTypePromotion=1

Công văn 2081/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 2081/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2081/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn cho Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2081/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2081/VPCP-NN V/v bổ sung vốn cho Chương Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2007 trình xây dựng cụm, tuyến dân cư Kính - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, gửi: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ngân hàng Chính sách xã hội, - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long. Để bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2007, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định và thông báo cho từng tỉnh về mức bổ sung vốn tôn nền, đắp bờ bao thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính trích dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 để cấp phát cho các địa phương. 2. Bộ Tài chính chuyển ngay 350 tỷ đồng còn lại trong kế hoạch và Ngân hàng Chính sách xã hội huy động thêm 750 tỷ đồng (được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất) để thực hiện việc cho vay làm nhà trả chậm, bảo đảm cho dân có nhà ở trước mùa lũ năm 2007. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các PTTg CP; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, NC, ĐP, CN, KG, VX, TH, (Đã ký) Website CP; - Lưu: VT, NN (4), Huệ 34 Nguyễn Quốc Huy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2