intTypePromotion=1

Công văn 2095/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
138
lượt xem
3
download

Công văn 2095/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2095/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ hải quan đối với việc xuất, nhập khẩu kim cương thô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2095/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 2095/tchq­gs ql   c ­ t h n g µ y 9 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc h å   5  s¬  ¶i q u a n   h ® èi víi viÖc X N K  ki m   n g   c¬ th« KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy 26/12/2002,Bé    Th¬ng    m¹iban hµnh  Th«ng   11/2002/TT­ tsè  BTM­ XNK   híng dÉn    thùc hiÖn    viÖc  qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu  kim c¬ng  th«. Ngµy 19/3/2003,Bé    Th¬ng    C«ng    0686/TM­XNK   m¹icã  v¨n sè  híng dÉn    thùc hiÖn Quy tr×nh Kimberley (c«ng    v¨n nµy  ® îc sao    ®∙    göi H¶i quan c¸c  tØnh,thµnh    phè    t¹ C«ng    1276/TCHQ­VP  i v¨n sè  ngµy  27/2/2003). §Ó  Côc    h¶iquan    c¸c tØnh,thµnh    phè thùc hiÖn  îcthèng    ®   nhÊt,Tæng     côc    H¶i quan  quy  ®Þnh  thªm mét  néidung  hå  h¶iquan      sè    vÒ  s¬    ®èi víiviÖc  xuÊtnhËp    khÈu kim c¬ng    sau: th« nh  1.VÒ   s¬    hå  nhËp  khÈu: ­    h¶i quan    Hå s¬    khi lµm  thñ tôc nhËp khÈu kim c¬ng th«  ngoµi c¸c     chøng    tõ theo  quy ®Þnh      ®èi víitõng  i lo¹ h×nh,doanh      nghiÖp ph¶ixuÊt tr×nh       v¨n b¶n  chÝnh  nép  b¶n  vµ  01  sao  GiÊy  chøng nhËn quy tr×nh Kimberley   hoÆc   x¸cnhËn  nícxuÊtkhÈu  Th    do      cÊp. ­ Sau      khilµm xong        thñ tôc h¶iquan  cho    l« hµng theo ®óng quy ®Þnh,  H¶i quan      n¬i lµm thñ    tôc nhËp khÈu  lËp GiÊy    x¸c nhËn kim c¬ng th« nhËp  khÈu    (03 b¶n)theo mÉu       kÌm theo v¨n b¶n      nµy. ­ 01    b¶n   göicho  Phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu  vùc  theo  quy  ®Þnh  t¹ C«ng    0686/TM­XNK     i v¨n sè  ngµy 19/3/2003 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. ­01    b¶n giao cho    doanh  nghiÖp      ®Ó xincÊp  GiÊy  chøng  nhËn  kim  c¬ng  th« xuÊtkhÈu.     ­01    b¶n    H¶i quan u  l cïng hå  l«hµng    s¬    nhËp  khÈu. 2.VÒ   s¬    hå  xuÊtkhÈu:   Hå   H¶i  s¬  quan    khi lµm thñ    tôc xuÊt khÈu    ngoµi c¸c chøng    quy      tõ nh  ®Þnh      ®èi víitõng  i lo¹ h×nh,doanh      nghiÖp  ph¶ixuÊt tr×nh b¶n        chÝnh  nép  vµ  01  b¶n sao  GiÊy chøng  nhËn quy  tr×nh KimberleyhoÆc   x¸c nhËn          Th    ®èi víi l«hµng    kim  c¬ng    th« xuÊtkhÈu  Bé    do  Th¬ng    m¹icÊp. C¸c b¶n sao ph¶i nép      trªn®©y  ph¶i cã    ®ãng  dÊu  ch÷  x¸c nhËn  vµ  ký    cña Gi¸m  ®èc doanh  nghiÖp  hoÆc  ngêi ® îc Gi¸m      ®èc doanh nghiÖp uû  quyÒn. 3. §èi víinh÷ng          l« hµng kim  c¬ng th«  nhËp  ®∙  khÈu   tõ ngµy 1/1/2003  nhng    H¶i quan  cha lËp GiÊy    x¸c nhËn  kim  c¬ng  nhËp  th«  khÈu, nÕu    doanh  nghiÖp yªu cÇu  cÊp    bæ sung  th× Chi côc  H¶i quan    n¬i lµm  thñ    tôc nhËp  khÈu c¨n  vµo  s¬  cø  hå  nhËp  khÈu  hoµn  ®∙  thµnh thñ      tôc h¶i quan  c¸c vµ    chøng    tõdoanh  nghiÖp  ph¶inép  xuÊttr×nh theo    vµ      quy ®Þnh   t¹ ®iÓm   trªn i 1    ®©y    ®Ó cÊp  GiÊy    x¸cnhËn  kim c¬ng    th« nhËp  khÈu cho doanh  nghiÖp.
  2. 2 NhËn  îcv¨n b¶n  ®     nµy  cÇu  yªu  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  iÓn tr   khaithùc hiÖn      nÕu  víng  ¾c   cã  m ph¸tsinh,th×      b¸o  kÌm  c¸o  theo  kiÕn    ý  ®Ò xuÊtgöiTæng      côc    chØ  ®Ó cã  ®¹o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2