Công văn 21/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Công văn 21/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 21/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng thiết bị đồng bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 21/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 21 T C T/N V 3   g µy  02 th¸ng 1 n¨ m  2002  n v Ò  viÖc thu Õ  gi¸  trÞ gia  t¨ng thiÕt b Þ  ® å n g  b é KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan C«ng    tyTNHH  s¶n  xuÊt th   ¬ng    DÞch  Sao  m¹ivµ  vô  Mai  C«ng    cã  v¨n sè  18/CV­ MSC O   ngµy 10/12/2001 vÒ    viÖc  thuÕ GTGT       ®èi víithiÕtbÞ    ®ång  bé  chiÕt n¹p    khÝ Argon nhËp khÈu  theo      Dù ¸n,Tæng  côc  ThuÕ   ý  cã  kiÕn nh  sau: C¨n  cø  LuËt thuÕ  GTGT,  NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­  ngµy  CP 29/12/2000 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt ThuÕ           gi¸trÞ gia t¨ng,Th«ng   122/2000/TT­   t sè  BTC  ngµy 29/12/2000 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng   dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh   79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt ThuÕ           gi¸trÞgiat¨ng;th×:   §èivíi êng        tr hîp cña C«ng    tyTNHH  S¶n  xuÊtTh¬ng    DÞch  Sao    m¹ivµ  vô  Mai,®Ò     nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan chØ  H¶i quan  d¹o    ®Þa  ph¬ng  kiÓm      tral¹i thùc tÕ    hµng  nhËp khÈu  cña C«ng    ty.NÕu   lµc¸c thiÕtbÞ  ®ã        ®ång  chiÕt bé    n¹p khÝ  Argon nhËp  khÈu  theo      Dù ¸n,thuéc  i lo¹ trong níc cha      s¶n xuÊt ® îc     th× thuéc ®èi t        îng kh«ng  chÞu thuÕ GTGT.  NÕu   trong d©y    chuyÒn  ®ång  bé  thuéc diÖn    kh«ng chÞu thuÕ  GTGT,  c¶  i cã  lo¹  thiÕtbÞ, m¸y      mãc trong níc®∙      s¶n xuÊt ® îc th×      kh«ng tÝnh thuÕ GTGT   cho  d©y  c¶  chuyÒn  thiÕtbÞ,    m¸y  mãc  ®ång  bé. §iÒu kiÖn,thñ tôc®Ó           x¸c®Þnh   îng kh«ng  ®èi t   chÞu thuÕ GTGT   îch­ ®   íng dÉn      t¹ §iÓm     i 4,Môc  , II PhÇn  Th«ng   122/2000/TT­   A  tsè  BTC     nãitrªn. Tæng côc  ThuÕ     ý  xin cã  kiÕn    ®Ó Tæng côc    H¶i quan biÕtvµ    phèihîp     chØ  ®¹o thùc hiÖn.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản