Công văn 2111/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
26
lượt xem
1
download

Công văn 2111/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2111/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng sản phẩm tầu, thuyền bằng gỗ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2111/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- --------------------------- Số: 2111/TCT-CS Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2009 V/v: Thuế GTGT sản phẩm tầu, thuyền bằng gỗ Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trả lời công văn số 480/CT-KTr2 ngày 22/01/2009 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thuế suất thuế GTGT sản phẩm tầu, thuyền bằng gỗ, Tổng cục thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau: Tại điểm 3.13 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 10% áp dụng đối với: “gỗ và sản phẩm bằng gỗ”. Theo quy định tại Biểu thuế GTGT ban hành theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì tàu, thuyền đánh bắt thuỷ sản thuộc mã số 8902 áp dụng thuế suất 5%. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, sản phẩm tàu, thuyền bằng gỗ đã lắp thiết bị thành sản phẩm sùng để đánh bắt thuỷ sản áp dụng thuế suất 5% theo Biểu thuế GTGT ban hành theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được biết./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG - Cục Thuế các tỉnh, thành phố; (Đã ký) - Vụ Pháp chế; - Ban PC; - Lưu: VT, CS (2b) Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản