Công văn 2119/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
5
download

Công văn 2119/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2119/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc điều tra thực trạng nguồn nhân lực ngành Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2119/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2119/BXD-TCCB V/v điều tra thực trạng nguồn Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008 nhân lực ngành Xây dựng Kính - Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; gửi: - Giám đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhất là sau khi nước ta đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới luôn là vấn đề đặt ra đối với các ngành, các địa phương, trong đó có ngành Xây dựng. Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng, đủ trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 3 lĩnh vực chủ yếu của Ngành là: - Công tác quản lý nhà nước của Ngành từ Trung ương đến địa phương; - Đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển Ngành; - Tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Để có đủ căn cứ, số liệu nhằm đánh giá đúng thực trạng nguồn nhân lực ngành Xây dựng; những khó khăn thách thức trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế; xác định đúng mục tiêu về số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực ngành Xây dựng cần phải đạt được để đáp ứng yêu cầu xã hội hiện nay và những năm tiếp theo; đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng có chất lượng cao, cơ cấu trình độ ngành nghề và vùng miền hợp lý ... Bộ Xây dựng đề nghị UBND, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch kiến trúc TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đánh giá nguồn nhân lực ngành Xây dựng, cụ thể như sau: 1. Cung cấp thông tin thông qua việc trả lời các câu hỏi trong Phiếu điều tra nguồn nhân lực và các Biểu mẫu gửi kèm theo. 2. Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực thuộc Ngành trong phạm vi địa bàn và đề xuất, kiến nghị để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 2020. Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/10/2008 và phối hợp chặt chẽ với Bộ trong quá trình triển khai xây dựng Chiến lược./.
  2. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); (đã ký) - Học viện CBQLXD&ĐT (để thực hiện); Nguyễn Văn Liên - Lưu VP, TCCB. 2
Đồng bộ tài khoản