Công văn 214/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Công văn 214/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 214/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xoá nợ thuế của Công ty thương mại Quảng Nam Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 214/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ------------------- Số: 214/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009 V/v xoá nợ thuế của Công ty thương mại Quảng Nam Đà Nẵng Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam; - Công ty thương mại Quảng Nam Đà Nẵng (Số 08 Hoàng Hoa Thám, TP Đà Nẵng) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1479/HQQNa-NV ngày 25/12/2008 của Cục Hải quan Quảng Nam về việc đề nghị xoá nợ thuế của Công ty thương mại Quảng Nam Đà Nẵng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Tại điểm 2a, Mục II, Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế quy định: Các khoản nợ thuế, nợ phạt có các nguyên nhân khách quan như do thay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn không rõ ràng thì thuộc đối tượng được xét xoá nợ thuế, tiền phạt chậm nộp của số nợ thuế. Trường hợp truy thu thuế của Công ty Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng không phải là do nguyên nhân khách quan nên không thuộc đối tượng được xét xoá nợ thuế, tiền phạt chậm nộp của số nợ thuế. Do đó yêu cầu Công ty Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện nộp tiền phạt chậm nộp thuế theo đúng qui định. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Công ty Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng được biết thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Văn Tạo
Đồng bộ tài khoản