Công văn 2178/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Công văn 2178/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2178/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với hoạt động tư vấn của Đoàn Luật sư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2178/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc ThuÕ sè 2178/TCT- NV6 ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng t vÊn cña §oµn LuËt s KÝnh göi: Côc thuÕ thµnh phè H¶i Phßng Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 204 CV/CT-NVT ngµy 4/4/2002 cña Côc thuÕ thµnh phè H¶i Phßng vÒ viÖc gi¶i ®¸p chÝnh s¸ch thuÕ, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: T¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2 Môc I PhÇn A Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 19/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§- CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT vµ ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT nh sau: "§èi tîng chÞu thuÕ GTGT lµ hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt Nam, trõ c¸c ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ nªu ë Môc II PhÇn A Th«ng t nµy. §èi tîng nép thuÕ GTGT lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh danh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ë ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt ngµnh nghÒ, h×nh thøc, tæ chøc kinh doanh. Tæ chøc kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô bao gåm c¶: Tæ chøc kinh tÕ cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ sù nghiÖp kh¸c." T¹i ®iÓm 1d Môc I PhÇn A Th«ng t sè 18/2002/TT-BTC ngµy 20/2/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp quy ®Þnh: C¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi, x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp cã tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Theo §iÒu 30, §iÒu 31 NghÞ ®Þnh sè 94/2001/N§-CP ngµy 12/12/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh LuËt s quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña §oµn LuËt s th× §oµn LuËt s kh«ng ®îc ký c¸c hîp ®ång dÞch vô t vÊn ph¸p lý mµ c¸c V¨n phßng LuËt s, C«ng ty LuËt hîp danh ký hîp ®ång t vÊn vµ dÞch vô ph¸p lý, cã tr¸ch nhiÖm thu tiÒn vµ nép c¸c kho¶n thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ níc. C¨n cø c¸c quy ®Þnh trªn, tríc ngµy NghÞ ®Þnh sè 94/2001/N§-CP ngµy 12/12/2001 cña ChÝnh phñ nªu trªn cã hiÖu lùc th× §oµn LuËt s cã ho¹t ®éng t vÊn vµ dÞch vô ph¸p lý cã thu tiÒn thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Khi thu tiÒn tõ c¸c ho¹t ®éng t vÊn vµ dÞch vô ph¸p lý, §oµn luËt s ph¶i lËp ho¸ ®¬n GTGT theo quy ®Þnh. Trêng hîp, khi LuËt s thuéc §oµn luËt s ký hîp ®ång t vÊn vµ dÞch vô ph¸p lý víi kh¸ch hµng nhng kh«ng trùc tiÕp thu tiÒn mµ th«ng qua §oµn luËt s ®Ó thu tiÒn th× §oµn luËt s ph¶i xuÊt ho¸ ®¬n cho kh¸ch hµng.
  2. 2 §oµn LuËt s kª khai ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ vµ ®îc mua ho¸ ®¬n GTGT ®Ó sö dông. KÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 94/2001/N§-CP ngµy 12/12/2001 cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc th× §oµn LuËt s kh«ng cßn chøc n¨ng ký hîp ®ång t vÊn vµ dÞch vô ph¸p lý cã thu tiÒn. Do ®ã nÕu ph¸t hiÖn §oµn LuËt s vÉn ký hîp ®ång t vÊn vµ dÞch vô ph¸p lý th× Côc thuÕ ®Ò nghÞ §oµn LuËt s thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 94/2001/N§-CP nªu trªn. Tæng côc ThuÕ tr¶ lêi ®Ó Côc thuÕ H¶i Phßng biÕt vµ híng dÉn §oµn LuËt s thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản