Công văn 2188/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 2188/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2188/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu quạt hút khói, hút mùi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2188/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña tæng côc h¶i quan sè 8188/TCHQ-KTTT ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu qu¹t hót khãi, hót mïi... KÝnh göi: - C«ng ty TNHH TM MEKONG - Côc H¶i quan thµnh phè Hå ChÝ Minh Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 28/03-MK ngµy 28/3/2001 cña C«ng ty TNHH TM Mekong vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng m¸y hót khãi, hót mïi hiÖu SAKURA nhËp khÈu theo tê khai h¶i quan sè 5420 NKD/KVI ngµy 12/3/2001. TiÕp theo c¸c FAX sè 59 vµ sè 60 ngµy 20/3/2001, Tæng côc H¶i quan cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng cña biÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 193/2000/Q§-BTC ngµy 05/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh. MÆt hµng m¸y hót khãi, hót mïi (qu¹t hót khãi, hót mïi) dïng trong nhµ bÕp, kh«ng ph©n biÖt cã hoÆc kh«ng l¾p bé phËn läc, thuéc nhãm 84.14. Trong ®ã: - Lo¹i kh«ng cã bé phËn läc kh«ng khÝ (b»ng than ho¹t tÝnh hoÆc b»ng chÊt liÖu läc kh¸c) thuéc m· sè 841451.00, cã thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m). - Lo¹i cã bé phËn läc kh«ng khÝ (b»ng than ho¹t tÝnh hoÆc b»ng chÊt liÖu läc kh¸c) thuéc m· sè 841480.00, cã thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 5% (n¨m phÇn tr¨m). Yªu cÇu Côc H¶i quan TP. Hå ChÝ Minh c¨n cø hå s¬ l« hµng, kÕt qu¶ kiÓm tra hµng thùc nhËp khÈu ®· ghi trªn tê khai h¶i quan ®Ó tÝnh thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o C«ng ty TNHH TM Mekong biÕt vµ liªn hÖ víi Côc H¶i quan TP. Hå ChÝ Minh ®Ó gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản