intTypePromotion=1

Công văn 220/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
22
lượt xem
1
download

Công văn 220/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 220/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 220/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 220/TC H Q­G S Q L   T n g µy  12 th¸ng 01 n¨ m  1999  Ò  viÖc h íng d É n   v xu Êt k h È u  g¹o vµ n h Ë p   kh È u  p h © n  b ã n  n¨ m  1999 KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  250/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 24/12/1998 cña  Thñ  ­ t íng ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ®iÒu  hµnh xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu  ph©n  bãn  n¨m  1999  (Tæng  côc ®∙ sao  göi t¹ V¨n b¶n  sè  44/TCHQ­VP  ngµy  i 05/01/1999)vµ    Th«ng   22/1998/TT­ tsè  BTM  ngµy 30/12/1998 cña  Th¬ng  Bé  m¹ihíng dÉn      thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  250/1998/Q§­ sè  TTg (Tæng  côc  sao  ®∙  göi t¹    i V¨n b¶n  76/TCHQ­VP   sè  ngµy  06/01/1999).Tæng     côc    H¶i quan híng  dÉn  thªm mét  ®iÓm   sau: sè  nh  I.VÒ     xuÊt  khÈu  g¹o: 1.C¸c    doanh nghiÖp ®Çu  mèi  îcphÐp  ®   xuÊt khÈu  lµnh÷ng doanh    g¹o      gnhiÖp  trong danh  s¸ch kÌm  theo Th«ng  t sè  22/1998/TT­   BTM  ngµy  30/12/1998 cña  Th¬ng    nh÷ng  Bé  m¹i vµ  doanh  nghiÖp kh¸c nÕu  îcChÝnh      ®   phñ   tiÕp cho  trùc    phÐp  hoÆc  theo c«ng  cña  Th¬ng    bè  Bé  m¹i. 2.C¨n  v¨n b¶n    cø    giao h¹n ng¹ch xuÊt khÈu  (b¶n          g¹o  chÝnh) cña    ChÝnh  phñ, hoÆc     cña UBND   tØnh, thµnh    phè, hoÆc     cña  Th¬ng    Bé  m¹i cÊp  cho  doanh  nghiÖp  îc phÐp  ®   xuÊt khÈu    g¹o,H¶i    quan  cöa  khÈu theo        dâi,trõ lïi theo quy ®Þnh.  H¹n ng¹ch xuÊt khÈu    g¹o n¨m  1998  chØ  îc thùc hiÖn  ®     ®Õn   31/12/1998,c¸chîp ®ång  ký        ®∙  n¨m  1998  tiÕp tôc® îcthùc hiÖn          nhng  ph¶isö    dông  h¹n ng¹ch cña n¨m 1999. H¹n    ng¹ch  îc giao  ®   n¨m 1999, ® îc thùc hiÖn        ®Õn  31/12/1999. 3. Quý    I n¨m 1999    c¸c doanh nghiÖp  chØ   îc lµm  ®   thñ    tôc xuÊt khÈu  30%   l   îcgiao trong v¨n b¶n  sè îng ®         giao h¹n ng¹ch.     II    . nhËp  VÒ khÈu  ph©n   bãn: C¨n  v¨n b¶n  cø    (b¶n  chÝnh) cña    ChÝnh  phñ,hoÆc     cña  UBND     c¸ctØnh,  thµnh phè,hoÆc     cña  Th¬ng    Bé  m¹igiao h¹n    møc,  nhËp  khÈu ph©n  bãn cho  c¸c doanh    nghiÖp, H¶i    quan cöa  khÈu theo      i lµm  dâi trõ lï vµ    thñ    tôc nhËp  khÈu. H¹n    ng¹ch nhËp  khÈu ph©n  bãn n¨m  1998  chØ   îc thùc  ®   hiÖn ®Õn   31/12/1998,c¸chîp ®ång  ký        ®∙  n¨m  1998  tiÕp tôc® îcthùc hiÖn          nhng  ph¶isö    dông h¹n ng¹ch cña n¨m 1999. H¹n    ng¹ch  îc giao  ®   n¨m  1999  îc thùc  ®   hiÖn  ®Õn  31/12/1999. II   INh÷ng  . quy  ®Þnh     vÒ giÊy    tê kh¸c  trong  hå  h¶i quan  bé  s¬    ®èi    víi viÖc xuÊt khÈu  g¹o  nhËp   vµ  khÈu ph©n  bãn thùc hiÖn theo quy ®Þnh   t¹ic¸c    QuyÕt  ®Þnh   50/1998/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 10/3/1998  sè  vµ  299/1998/ Q§­TCHQ   ngµy 12/9/1998  cña Tæng   côc  ëng  tr Tæng   côc  H¶i quan.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2