Công văn 2211/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Công văn 2211/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2211/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2211/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2211/VPCP-VX V/v Báo cáo tình hình triển khai Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2007 thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao Kính - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để chuẩn bị cho việc sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao và báo cáo tại phiên họp Chính phủ cuối tháng 6 năm 2007, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1572/TTg-VX ngày 06 tháng 10 năm 2006, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7041/VPCP-VX ngày 29 tháng 11 năm 2006 và văn bản số 1316/VPCP-VX ngày 13 tháng 3 năm 2007 đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành sơ kết và hoàn thiện các báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 4 năm 2007. Đến nay, chưa có báo cáo của các Bộ, cơ quan sau: - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Chưa có báo cáo tổng hợp tình hình triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về công tác xã hội hóa lĩnh vực dạy nghề trên phạm vi toàn quốc). - Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu. Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị: 1. Các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương chưa có báo cáo, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo gửi về các Bộ quản lý chuyên ngành và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ. 2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa-Thông tin, Ủy ban Thể dục Thể thao báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng các cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hóa đã được giao theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP theo công văn số 193/TTg-VX ngày 26 tháng 1 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, và các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nêu cụ thể các cơ chế, chính sách đã ban hành,
  2. đánh giá việc chỉ đạo triển khai trong thực tiễn, kết quả, những vấn đề mới nảy sinh, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh xã hội hóa. 3. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo lĩnh vực được phân công, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa-Thông tin và Ủy ban Thể dục thể thao hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp chung; đánh giá cụ thể việc chỉ đạo triển khai của ngành, tổng hợp rõ các Bộ, ngành, địa phương đã phê duyệt Đề án (hoặc Chương trình) phát triển xã hội hóa, đã thành lập Ban chỉ đạo và các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg CP và các PTTg; - VPCP: BTCN, các PCN, (Đã ký) Các Vụ: KG, CCHC, CN, NN, KTTH, ĐP, Vụ IV, TH, Website CP; Phạm Viết Muôn - Lưu: VT, VX (5), CTĐ 135
Đồng bộ tài khoản