Công văn 2215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
21
lượt xem
2
download

Công văn 2215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm dịch động, thực vật, y tế ở các cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n C ñ a  t æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 2215/TC H Q­G S Q L   q n g µy  31 th¸ng 5 n¨ m  2001 v Ò   viÖc kiÓ m   Þ c h   d ® é n g, thùc v Ët,  y tÕ ë c¸c cöa k h È u KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Thùc  hiÖn  chØ  ®¹o  cña  Thñ  tíng ChÝnh  phñ  t¹ c¸c C«ng  v¨n  i 1475/VPCP­NN   ngµy 11/4/2001  sè  vµ  438/VPCP­NN   ngµy 09/02/2001 cña  V¨n  phßng  ChÝnh  phñ,Tæng    côc    H¶i quan híng dÉn  sau:   nh  §èi víihµng      xuÊt khÈu      khi lµm thñ    tôc,H¶i quan  kh«ng yªu cÇu xuÊt  tr×nh giÊy chøng      nhËn kiÓm dÞch  ®éng    vËt,thùc vËt,y      tÕ. §èivíi     hµng  nhËp  khÈu,vÉn    thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. Tæng  côc H¶i quan yªu cÇu Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè thùc  hiÖn  ®óng chØ ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ.
Đồng bộ tài khoản