Công văn 2219/BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Công văn 2219/BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2219/BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các đối tượng làm việc trong điều kiện độc hại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2219/BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C«NG   V¨N Cñ A   é   B LAO   NG    ¬NG   ®é ­TH BINH  µ   HéI  è  V X∙  S 2219/BHL§  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 3  7  1996  Ò   ÖC   Õ     åI  ìNG  V VI CH ®é B D B»NG   Ö N   ËT   I  íIC¸C  I  îNG  µ M   ÖC   HI V ®è V   ®è T L VI TRON G   IÒ U   Ö N   C   ¹I. ® KI ®é H K Ý nh   öi: g  ­ C¸c  é,  ¬   B c quan ngang  é,  ¬   B c quan  éc  Ý nh   thu Ch phñ; ­C¸c  ë    S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héi. v X∙  § Ó   iÓn  tr khai thùc  Ön  Òu    hi §i 104  é   Ët  B Lu Lao  ng,  Òu  NghÞ   ®é §i 8  ®Þnh  è  s 06/CP  ña  Ýnh  ñ  µy  th¸ng 1  c Ch ph ng 20    n¨m  1995  Ò   toµn    v an  lao ®éng  µ  Ö   v v sinh lao®éng; LiªnBé         Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi­ Y  Õ  Ï   X∙      t s   tiÕn  µnh  öa  æi  h s® Th«ng   sè  t 20/TT­ ngµy  th¸ng 9  LB  24    n¨m  1992 (Quy  ®Þnh   Õ     åi dìng  ch ®é b   b»ng  Ön  Ët  hi v cho  ÷ng  êi lao  ng  µm  Öc  nh ng   ®é l vi trong ®iÒu  Ön  ã  Õu  è ®éc  ¹i) Nh»m     ki c y t  h.   b¶o  ¶m   Öu  ® hi qu¶  ña  Öc    c vi tæ chøc, thùc hiÖn gãp phÇn  b¶o vÖ  søc khoÎ,  phßng chèng b Önh  nghÒ   nghiÖp  cho  êi lao ®éng  µ  óc ®Èy  ng     v th   s¶n  Êt ph¸ttr Ón.Bé   xu     i   Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi ®Ò   v X∙    nghÞ     é,  ¬  c¸c B c quan  ngang  é   ¬  B c quan  éc  thu ChÝnh  ñ  µ    a  ¬ng  ét  è  Öc  ph v c¸c®Þ ph m s vi sau: ­ TiÕn  µnh  µ    h r so¸t,thèng  toµn  é      kª  b c¸c chøc  danh nghÒ,  c«ng  Öc  vi thuéc Bé, Ngµnh, §Þa  ¬ng       ph qu¶n  ý®∙  îcBé  l   ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th Binh  µ    v X∙ héi tho¶  Ën    thu (theo  Óu  Ìm  bi k theo  c«ng v¨n  µy).C¸c  n   møc   åi dìng  b  b»ng  hiÖn  Ët ghitheo  v   quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng     é  è  tLiªnb s 20/TT­ ngµy  th¸ng 9  LB  24    n¨m  1992  µ  v c«ng    è  v¨n s 1766/L§TB­ XH­§KL§  µy  th¸ng5  ng 28    n¨m  1993  ña  c Bé Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  ­ Thèng        kª c¸cchøc  danh  Ò,  ngh c«ng  Öc  íiph¸tsinh m µ   ã    iÒu  vi m       c ®ñ ® kiÖn  ùc  Ön  Õ     åi dìng  th hi ch ®é b   b»ng  Ön  Ët    é   hi v ®Ó B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh vµ    éixem  Ðt tho¶ thuËn.   X∙ h   x    ­ ý  Õn  ña    é, Ngµnh, §Þa  ¬ng  Ò   Õ     åidìng b»ng  Ön    ki c c¸c B     ph v ch ®é b     hi vËt(Møc  åidìng,c¬  Êu  Ön  Ëtbåidìng vµ    b    c hi v       c¸ch thøc tæ      chøc  ùc hiÖn) th   BiÓu  èng  xin göi vÒ   ô   th kª      V B¶o  é  h Lao  ng  é   ®é B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitr cngµy  th¸ng 8    X∙    í   20    n¨m  1996      é   ®Ó LiªnB tæng  îp,h Ö   èng  h   th ho¸ c¸c danh  ôc  Ò      m ngh c«ng  Öc  îc hëng  Õ     åidìng  vi ®   ch ®é b   b¨ng  Ön  Ët hi v   vµ  íng dÉn    ông  h  ¸p d chung. § Ó   Þ    é, Ngµnh  µ    Þa  ¬ng  ngh c¸cB   v c¸c§ ph quan  ©m  ùc hiÖn. t th  
  2. 2 §¬N  Þ   V B¸O C¸O:  é,NG µ NH   Æ C   ÞA  ¬NG) (B   HO § PH BIÓ U   TæN G   îP  H CHøC   DANH   îC  åI  ìNG  ®BD B»NG   Ö N   ËT   ñ A   HI V C C¸C  é   B NG µ NH   Þ A   ¬NG   ∙  îC  é   § PH ® ® B L§TB         & ­ XH THO¶   THU Ë N TT Chøc   danh   Møc   Theo   quy  nh   ¹iv¨n  Møc   ®Þ t  Ghi  c«ng  Öc vi ®ang   b¶n   µo   n (Ghi  â  è   µ  ®Ò   rsv chó thùc  ngµy  th¸ng  cña  v¨n  nghÞ   hiÖn b¶n) míi I. C¸c  chøc  danh  ®∙ ® îc   thùc   hiÖn  chÕ  ®é  båi  dìng  hiÖn  Ët v          II  C¸c  chøc  . danh  íi ph¸t m    sinh Ngµy...th¸ng.. .n¨m    . . . 1996 C¬   quan    b¸o c¸o (Ký    ng  Êu) tªn®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản