intTypePromotion=1

Công văn 2237-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
3
download

Công văn 2237-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2237-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2237-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 2237TC/TCT ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2000 vÒ viÖc hoµn thuÕ GTGT KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua, Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc ®Ò nghÞ cña mét sè Côc thuÕ vµ c¸c tæ chøc nh©n ®¹o ViÖt Nam vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi trêng hîp kh«ng cã chøng tõ gèc, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø theo quy ®Þnh t¹i môc III, Th«ng t sè 02/2000/TT-BTC ngµy 5/1/2000 cña Bé Tµi chÝnh, c¸c tæ chøc ViÖt Nam mua hµng ho¸, dÞch vô b»ng tiÒn viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî khÈn cÊp cña c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ níc ngoµi ph¶i göi B¶ng kª ho¸ ®¬n cña hµng ho¸, dÞch vô ®· mua (theo mÉu sè 03/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh) kÌm theo hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT. Trêng hîp c¸c tæ chøc ViÖt Nam ph¶i göi b¶n ho¸ ®¬n gèc, chøng tõ lµm c¬ së thanh to¸n cho §oµn ®¹i diÖn hiÖp héi t¹i níc ngoµi ®Ó quyÕt to¸n víi c¸c nhµ tµi trî theo quy ®Þnh cña HiÖp héi th× c¸c tæ chøc ViÖt Nam ph¶i lu gi÷ b¶n sao c¸c ho¸ ®¬n cã x¸c nhËn cña c¸c nhµ cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Ó lµm c¬ së kiÓm tra khi thùc hiÖn hoµn thuÕ GTGT. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2