Công văn 2240/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 2240/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2240/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện các khoản thu về đất đai trong thời gian chưa có nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2240/TCT/TS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2240/TCT/TS NGµY 23 TH¸NG 7 N¡M 2004 VÒ VIÖC THùC HIÖN C¸C KHO¶N THU VÒ §ÊT §AI TRONG THêI GIAN CH¦A Cã NGHÞ §ÞNH QUY §ÞNH CHI TIÕT THI HµNH LUËT §ÊT §AI N¡M 2003 KÝnh göi:  Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng   LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 1/7/2004, ChÝnh phñ ®ang khÈn tr¬ng hoµn thiÖn ®Ó ban hµnh c¸c NghÞ ®Þnh qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ®· cã c«ng v¨n sè 2162/BTNMT-§§ ngµy 2/7/2004 vÒ viÖc thi hµnh LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 trong thêi gian cha cã c¸c NghÞ ®Þnh híng dÉn thi hµnh. §Ó thèng nhÊt triÓn khai thi hµnh LuËt ®Êt ®ai trªn ph¹m vi c¶ níc, theo b¸o c¸o ph¶n ¸nh víng m¾c cña c¸c Côc ThuÕ, nh»m gióp c¸c ®Þa ph¬ng kÞp thêi gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®èi víi d©n khi lµm thñ tôc hå s¬ vÒ ®Êt ®ai ®îc liªn tôc, tr¸nh nh÷ng ¸ch t¾c kh«ng ®¸ng cã trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô thu cña c¬ quan ThuÕ, Tæng côc ThuÕ lu ý Côc ThuÕ c¸c ®Þa ph¬ng mét sè ®iÓm sau:   I. VÒ thu tiÒn sö dông ®Êt: I.   1. Thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c nªu t¹i môc I c«ng v¨n sè 2162/BTNMT-§§ ngµy 2/7/2004 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng nªu trªn: "Tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004, tÊt c¶ c¸c qui ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 mµ trong LuËt kh«ng giao cho ChÝnh phñ qui ®Þnh cô thÓ hoÆc híng dÉn thi hµnh, th× ®îc thi hµnh theo qui ®Þnh cña LuËt ".     2. Tõ ngµy 1/7/2004 thùc hiÖn kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi c¸c trêng hîp qui ®Þnh t¹i ®iÓm 3, môc III c«ng  v¨n sè 2162/BTNMT-§§ ngµy 2/7/2004 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng: "Tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004, kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi ngêi ®ang sö dông ®Êt trong c¸c trêng hîp qui ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1,2, 3 vµ 4 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt...". ViÖc nµy ¸p dông c¶ ®èi víi c¸c trêng hîp tríc ngµy 1/7/2004 ®· hoµn chØnh hå s¬ theo qui ®Þnh, ®· cã hoÆc cha cã th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ nhng cha nép tiÒn sö dông ®Êt.    3. ViÖc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë chung c cao tÇng tõ 1/7/2004 ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm ®, Kho¶n 1, §iÒu 60 cña LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 cho c¸c trêng hîp nh sau: "Sö dông ®Êt ®Ó x©y dông nhµ chung c cho c«ng nh©n cña c¸c khu c«ng nghiÖp, ký tóc x¸ sinh viªn, nhµ ë cho ngêi ph¶i di dêi do thiªn tai".  
  2. II. VÒ thu tiÒn thuª ®Êt:   1. TiÕp tôc ¸p dông QuyÕt ®Þnh sè 1357 TC/Q§/TCT ngµy 30/12/1995 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh khung gi¸ cho thuª ®Êt ®èi víi c¸c tæ chøc trong n- íc ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt, Th«ng t sè 35/2001/TT-BTC ngµy 25/5/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn nép tiÒn thuª ®Êt, gãp vèn liªn doanh b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong níc vµ QuyÕt ®Þnh sè 189/Q§- BTC ngµy 24/11/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn ¸p dông ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.     2. §èi víi tæ chøc trong níc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt hoÆc ®ang thuª ®Êt cña Nhµ níc t¹i c¸c khu vùc mµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè ®· ®iÒu chØnh ban hµnh gi¸ ®Êt th× ¸p dông møc gi¸ ®Êt nµy ®Ó tÝnh thu tiÒn thuª ®Êt.   III. VÒ gi¸ ®Êt:    ViÖc ¸p dông gi¸ ®Êt ®Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ tr- íc b¹ ®Êt vÉn ¸p dông theo qui ®Þnh §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP ngµy 8/6/2000 cña ChÝnh phñ vµ Kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP ngµy 21/12/1999 cña ChÝnh phñ, ¸p dông theo B¶ng gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ban hµnh theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 87-CP ngµy 17/8/1994 cña ChÝnh phñ.   Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng biÕt vµ thùc hiÖn thèng nhÊt./.
Đồng bộ tài khoản