intTypePromotion=1

Công văn 2243/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
12
download

Công văn 2243/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2243/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ hoàn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2243/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 2243 TCHQ/KTTT ngµy 1 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc hå s¬ hoµn thuÕ NVL nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc Hai quan nhËn ®îc c¸c C«ng v¨n sè 853 TC/TCT ngµy 5/2/2001 vµ C«ng v¨n sè 4554 TC/TCT ngµy 21/5/2001 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc quy ®Þnh hå s¬ hoµn thuÕ nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ tiªu dïng trong níc sau ®ã t×m ®îc thÞ trêng xuÊt khÈu. Theo ®ã, néi dung híng dÉn cña Tæng côc H¶i quan t¹i ®iÓm 1 C«ng v¨n sè 5317/TCHQ-KTTT ngµy 20/9/1999 vÒ viÖc híng dÉn bæ sung C«ng v¨n 3796/TCHQ-KTTT ngµy 14/7/1999, nay ®îc söa ®æi l¹i nh sau: §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu theo lo¹i h×nh kinh doanh (®¨ng ký tê khai hµng nhËp khÈu theo h×nh thøc nhËp kinh doanh) ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ tiªu thô trong níc sau ®ã t×m ®îc thÞ trêng xuÊt khÈu th× thñ tôc, hå s¬ xÐt hoµn thuÕ ®èi víi sè nguyªn liÖu ®a vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1.g, môc I, phÇn E Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh. Riªng ®èi víi ®Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu, vËt t do doanh nghiÖp x©y dùng cã thÓ nép cïng víi hå s¬ xin hoµn thuÕ vµ gi¸m ®èc doanh nghiÖp ph¶i cã v¨n b¶n cam ®oan ®©y lµ møc tiªu hao thùc tÕ th× ®îc xem xÐt gi¶i quyÕt hoµn thuÕ. Trong qu¸ tr×nh xö lý nÕu cã nghi ngê vÒ b¶n kª khai ®Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu cña doanh nghiÖp ®Ó xin hoµn thuÕ, t×nh h×nh sö dông nguyªn liÖu, vËt t ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu th× c¸c Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè cã thÓ trng cÇu gi¸m ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh vÒ mÆt hµng ®ã hoÆc phèi hîp víi Côc thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i doanh nghiÖp kª khai m· sè thuÕ ®Ó tæ chøc kiÓm tra t¹i doanh nghiÖp vÒ hµng ho¸ (nÕu cã) vµ sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn l« hµng nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu sö dông ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu xin xÐt hoµn thuÕ. Trªn c¬ së ®ã Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè xem xÐt gi¶i quyÕt hoµn thuÕ hoÆc tr¶ lêi cho doanh nghiÖp. NÕu cã gian lËn sÏ bÞ xö lý truy thu thuÕ, ph¹t theo c¸c LuËt thuÕ vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ gi¶i quyÕt hå s¬ hoµn thuÕ cho c¸c trêng hîp tån ®äng cã liªn quan ®Õn néi dung chØ ®¹o t¹i C«ng v¨n 5317/TCHQ-KTTT nãi trªn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c th× b¸o c¸o ®Ó Tæng côc xö lý kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2