Công văn 2243/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 2243/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2243/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn đầu tư các dự án thủy lợi tỉnh Đắk Lắk

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2243/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2243/VPCP-KTTH V/v hỗ trợ vốn đầu tư các dự Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007 án thủy lợi tỉnh Đắk Lắk Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1538/BKH-KTNN ngày 09 tháng 3 năm 2007, Bộ Tài chính tại văn bản số 4757/BTC-NSNN ngày 09 tháng 4 năm 2007 về việc hỗ trợ vốn đầu tư các dự án thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Bộ Tài chính chưa thu hồi khoản 20 tỷ đồng ứng trước kế hoạch năm 2007 cho tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 1143/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2008 cho tỉnh Đắk Lắk để hoàn trả ngân sách số vốn đã ứng trước nêu trên. 3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sớm hoàn chỉnh Đề án phát triển thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quản lý, sử dụng vốn được tạm ứng nêu trên theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên -Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Quốc Huy Website CP, các Vụ: ĐP, NN; - Lưu VT, KTTH (3b).
Đồng bộ tài khoản