Công văn 2247/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Công văn 2247/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2247/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2247/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2247/VPCP-CN V/v đầu tư xây dựng công Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007 trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Kính - Bộ Giao thông Vận tải; gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 905/BGTVT-KHĐT ngày 14/2/2007 và công văn số 1929/UBND ngày 2/4/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: - Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa theo quy định hiện hành, trong đó lưu ý nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 52/TB-VPCP ngày 21/3/2007 của Văn phòng Chính phủ. - Yêu cầu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khả năng triển khai thực hiện Dự án. - Giao UBND tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn đối tác nước ngoài làm việc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để liên doanh thực hiện Dự án. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Kế haọch và Đầu tư, Tài chính; (Đã ký) - Cục Hàng hải Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý Văn Trọng Lý, Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, ĐP, Website CP; - Lưu: VT, CN (3), 21
Đồng bộ tài khoản