Công văn 2259/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Công văn 2259/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2259/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc hình thành Tổng công ty Điện lực dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2259/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2259/VPCP-ĐMDN V/v hình thành Tổng công ty Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007 Điện lực dầu khí Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (tờ trình số 792/TTr-DKVN ngày 15 tháng 3 năm 2007) về việc thành lập Tổng công ty Điện lực dầu khí, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Đồng ý hình thành Tổng công ty Điện lực dầu khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, quyết định thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực dầu khí theo quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-TBXH; (Đã ký) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, DK, CN; Phạm Viết Muôn - Lưu: VT, ĐMDN (4). 28
Đồng bộ tài khoản