Công văn 2269/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
119
lượt xem
9
download

Công văn 2269/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2269/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng đối với phần mềm máy vi tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2269/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 2269/TCHQ-KTTT ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2000 vÒ viÖc ThuÕ nhËp khÈu thuÕ GTGT ®èi víi phÇn mÒm m¸y vi tÝnh KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè . Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 1846/TCT/NV3 ngµy 9/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) tr¶ lêi C«ng ty Ph¸t triÓn §Çu t C«ng nghÖ vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT ®èi víi phÇn mÒm m¸y vi tÝnh, Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: 1) VÒ thuÕ nhËp khÈu: §èi víi phÇn gi¸ trÞ sö dông b¶n quyÒn trÝ tuÖ - phÇn mÒm nhËp khÈu th× kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ nhËp khÈu. §èi víi ®Üa CD-ROM, ®Üa mÒm, tµi liÖu kü thuËt ®i kÌm, th× khi nhËp khÈu C«ng ty ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, ThuÕ GTGT kh©u nhËp khÈu theo thuÕ suÊt quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i nãi trªn víi gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng bao gåm phÇn gi¸ trÞ sö dông b¶n quyÒn trÝ tuÖ - phÇn mÒm". 2) VÒ thuÕ GTGT: §èi víi phÇn gi¸ trÞ sö dông b¶n quyÒn trÝ tuÖ - phÇn mÒm nhËp khÈu, nÕu thuéc néi dung chuyÓn giao c«ng nghÖ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 23, môc II phÇn A, Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh th× thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. §èi víi s¶n phÈm phÇn mÒm nhËp khÈu kh«ng thuéc néi dung chuyÓn giao c«ng nghÖ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 23, môc II, phÇn A, Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh th× ph¶i nép thuÕ GTGT kh©u nhËp khÈu theo thuÕ suÊt quy ®Þnh lµ 5% (n¨m phÇn tr¨m). Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản