Công văn 2275/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 2275/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2275/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2275/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 2275/T M­X N K  n g µy  31 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò  viÖc  thu Õ  n h Ë p   h È u   g u yªn  k n liÖu thuèc l¸ KÝnh    göi:Tæng  côc  thuÕ Tr¶    lêiC«ng    3301  v¨n sè  TCT/NV3  ngµy 24/8/2001 cña    Tæng  côc  ThuÕ   vÒ thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu s¶n    xuÊt thuèc  , Th¬ng    ý    l¸ Bé  m¹i cã  kiÕn  nh  sau: Bé Th¬ng    m¹i nhÊt      kiÕn  trÝ víiý  cña Tæng  côc ThuÕ     vÒ viÖc n©ng  thuÕ nhËp khÈu    l¸thuèc      l¸tõ 20%     lªn 30%     ®Ó gi¶m    bítkhã kh¨n cho ngêi   n«ng  d©n trång c©y    thuèc l¸   . Xin göiTæng      côc  ThuÕ   tæng  hîp
Đồng bộ tài khoản