Công văn 229/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
2
download

Công văn 229/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 229/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thẩm định dự toán công tác quy hoạch xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 229/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 229 /BXD – KTXD -------------------- V/v:Thẩm định dự toán công tác quy Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2009 hoạch xây dựng Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai Trả lời Văn bản số 10/SXD-QLQH ngày 14/01/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai về thẩm định dự toán công tác quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thực hiện Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Tại điểm 1- Cơ quan thẩm định mục I phần IV của Thông tư đã nêu rõ: Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch- Kiến trúc (đối với các tỉnh, thành phố có Sở Quy hoạch- Kiến trúc) thẩm định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời ngày 16/12/2008 Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ đã có Thông tư Liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng. Vì vậy, đối với các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai do Sở Xây dựng Lào Cai thẩm định (trong đó có cả dự toán chi phí để thực hiện phù hợp với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên)./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTXD, M5 đã ký Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản