intTypePromotion=1

Công văn 2292-TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
2
download

Công văn 2292-TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2292-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung hướng dẫn nhập khẩu giấy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2292-TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   h ¬ n g  m ¹i S è  2292 T M/ X N K  n g µ y 15  B T th¸ng 6 n¨ m  2000 v Ò  viÖc  b æ  su n g  h íng d É n   h Ë p  kh È u  giÊy n KÝnh    ­C¸c    quan  göi:    Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ  ­ Uû     ban nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ­ ¬ng      ­C¬        quan  trung ¬ng      c¸c®oµn  thÓ Thùc  hiÖn chØ ®¹o  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ C«ng    585/VPCP­   v¨n sè  KTTH   ngµy 21/02/2000  viÖc      vÒ  chitiÕtdanh môc,  sè    i m∙  c¸c lo¹ giÊy inb¸o,       giÊy in,giÊy viÕtkhinhËp            khÈu  ph¶icã    giÊy phÐp    cña  Th¬ng  Bé  m¹i. C¨n cø  C«ng  v¨n sè 2156/CV­KH§T  ngµy 2/6/2000 cña Bé  C«ng   nghiÖp, Bé  Th¬ng m¹i    bæ sung híng dÉn nhËp  khÈu giÊy n¨m  2000 nªu  i t¹  Th«ng   05/2000/TT­ tsè  BTM   ngµy 21/02/2000 nh    sau:  1­ C¸c      lo¹ giÊy khinhËp  i     khÈu  cÇn  giÊy phÐp  cã    cña  Th¬ng  Bé  m¹i: ­GiÊy        4801).   inb¸o (m∙sè  ­ GiÊy      in,giÊy viÕt,giÊy    photocopy kh«ng tr¸ng thuéc  sè    m∙  4802­ 52­ 10, 4802­ 10, 4823­ 10  vµ 4823­ 10  cã träng l 60­ 51­ 59­ îng 45g/m2  ®Õn   90g/m2. 2­ §èivíi   i       lo¹  c¸c giÊy in,giÊy viÕt,giÊy photocopy kh«ng              tr¸ngcã    ®Þnh  l     îng díi45g/m2  hoÆc     trªn90g/m2  c¸c lo¹  vµ    i giÊy kh¸c víic¸c lo¹        i giÊy nªu    t¹i môc    1, doanh nghiÖp  îc nhËp  ®   khÈu  theo nhu cÇu  kinh doanh. Thñ    vµ      tôc nhËp  khÈu lµm  i   t¹  quan  h¶i cöa khÈu, kh«ng    cÇn  giÊy phÐp  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. Trêng    tranh chÊp,®Ó   hîp cã      ph©n  biÖtc¸clo¹ giÊy inb¸o,giÊy in,giÊy     i               viÕt,giÊy    photocopy quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   nªu        i 1  trªnvíic¸c lo¹ giÊy kh¸c th×    c¨n cø  vµo tiªu chuÈn  ngµnh vÒ  giÊy in b¸o, giÊy viÕt, giÊy in, giÊy  photocopy ®∙ ® îc Bé  C«ng  nghiÖp  ban  hµnh  theo QuyÕt ®Þnh  sè  02/2000/Q§­ BCN  ngµy  18/01/2000. Bé  Th¬ng m¹i    ®Ò nghÞ  c¸c  Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Uû    ban  nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan  Trung ¬ng c¸c §oµn thÓ th«ng b¸o cho c¸c doanh  nghiÖp trùc thuéc     biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2