Công văn 2299/BXD-KTXD

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
3
download

Công văn 2299/BXD-KTXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2299/BXD-KTXD về việc chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2299/BXD-KTXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2299/BXD-KTXD Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2009 V/v: Chi phí l p Báo cáo kinh t k thu t. Kính g i: C c thu t nh B c Ninh B Xây d ng đã nh n văn b n s 1966/CT-HCQTTVAC ngày 28/9/2009 c a C c thu t nh B c Ninh v chi phí l p Báo cáo kinh t k thu t. B Xây d ng có ý ki n như sau: Đ nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n đ u tư xây d ng công trình đư c công b kèm theo Quy t đ nh s 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 c a B trư ng B Xây d ng đã quy đ nh m c chi phí l p Báo cáo kinh t k thu t đ i v i các công trình có t ng m c đ u tư dư i 15 t đ ng. C c thu t nh B c Ninh căn c ý ki n nêu trên đ th c hi n./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). Tr n Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản