Công văn 23/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
3
download

Công văn 23/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 23/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc thăm dò, khai thác mỏ Puzolan Núi Lé, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 23/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc ------------------- ---------------------------- Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2009 S : 23/BXD-VLXD V/v: Thăm dò, khai thác m Puzolan Núi Lé, xã Qu ng Thành, huy n Châu ð c, t nh Bà R a-Vũng Tàu. Kính g i: U ban nhân dân t nh Bà R a-Vũng Tàu B Xây d ng nh n ñư c công văn s 7693/UBND-VP ngày 26/11/2008 c a U ban nhân dân (UBND) t nh Bà R a-Vũng Tàu xin ý ki n tho thu n v vi c thăm dò, khai thác Puzolan làm nguyên li u s n xu t xi măng m Núi Lé, xã Qu ng Thành, huy n Châu ð c, t nh Bà R a-Vũng Tàu. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: Hi n nay, khoáng s n Puzolan ch y u ñư c s d ng làm nguyên li u s n xu t xi măng, vì v y trong Quy t ñ nh s 105/2008/Qð-TTg ngày 21/7/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c .vn phê duy t Quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n làm xi măng Vi t Nam ñ n 2020, thì các m Puzolan ñã ñư c quy ho ch làm ph gia cho ngành công nghi p xi măng. Bà R a-Vũng Tàu là t nh có nhi u m Puzolan có ch t lư ng t t và tr lư ng tương ñ i l n. Tuy am nhiên, t ng tr lư ng các m ñang khai thác ñây theo tính toán trong quy ho ch ñ n năm 2020 thì v n còn thi u 48,5 tri u t n. ð bù ñ p lư ng Puzolan còn thi u, trong Quy t ñ nh phê duy t tn c a Th tư ng Chính ph ñã b sung m t s m m i vào quy ho ch thăm dò, nên vi c b sung ie thêm m Puzolan Núi Lé, xã Qu ng Thành, huy n Châu ð c, t nh Bà R a-Vũng Tàu s ñáp ng t t hơn cho nhu c u Puzolan c a ñ ng b ng sông C u Long và ðông Nam B . B Xây d ng ng tV h vi c UBND t nh Bà R a-Vũng Tàu t ng h p ý ki n các B , ngành trình Th tư ng Chính ph ua cho phép b sung vào quy ho ch thăm dò, khai thác làm nguyên li u s n xu t xi măng m Puzolan Núi Lé, xã Qu ng Thành, huy n Châu ð c, t nh Bà R a-Vũng Tàu. .L Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng v vi c quy ho ch thăm dò, khai thác m Puzolan ww Núi Lé, xã Qu ng Thành, huy n Châu ð c, t nh Bà R a-Vũng Tàu. w KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như trên; - B TN và MTrư ng - C c ðC và KS n(B TNMT); - Lưu VP, VLXD,7; Nguy n Tr n Nam
Đồng bộ tài khoản