intTypePromotion=1

Công văn 23/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
1
download

Công văn 23/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 23/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn chứng từ chi thưởng khuyến mại và thu sử dụng vốn năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 23/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 23 T C T/N V 1   g µy  02 th¸ng 1 n¨ m  2002  n v Ò  viÖc h o¸  ¬ n  c h ø n g  tõ  hi thën g  kh uy Õ n  m ¹i  ® c vµ  thu sö  d ô n g   n n¨ m  2001 vè KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh Tr¶    lêiC«ng    9850/CT­   v¨n sè  NV ngµy  23/11/2001  cña Côc thuÕ  Hå   TP  ChÝ  Minh      hái vÒ ho¸  ®¬n,  chøng      tõ khi nhËn  kho¶n tiÒn  trîvµ  hç    thu sö  dông vèn NSNN,  Tæng  côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh   1­    VÒ ho¸  ®¬n,  chøng    tõ ®èi    víikho¶n    trîtiÕp  chi hç    thÞ, chi th     ëng  khuyÕn      m¹imµ bªn  giao ®¹ilýchitr¶cho            bªn nhËn      ®¹ilý,Tæng  côc  thuÕ  ®∙  cã c«ng        3528  v¨n tr¶lêisè  TCT/NV5  ngµy  7/9/2001,trong ®ã   nªu:kho¶n      ®∙    chihç      trî tiÕp thÞ,chith       ëng  khuyÕn   m¹icòng  thuéc chiphÝ      hoa  hång    mµ bªn  giao          ®¹i lý chi tr¶ cho bªn nhËn        ®¹i lý.Do ®ã,  ®èi          víic¸c ®¹i lý nép  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõ,ph¸tsinh doanh      thu hoa hång  c¸c kho¶n  vµ    nhËn  îc vÒ   trîtiÕp  ®   hç    thÞ, th   ëng  khuyÕn    êng  m¹i th xuyªn,sè    tiÒn      línth× Côc  thuÕ  cÇn  khuyÕn  khÝch  yªu cÇu            vµ    c¸c®¹ilýlËp ho¸ ®¬n  GTGT     îc khi®   thanh to¸n tiÒn nh  quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t sè  122/2000/TT­ i   BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­ sè  CP  ngµy  29/12/2000  cña ChÝnh  phñ    qui ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt  thuÕ  GTGT. 2­ VÒ     dông    thu sö  vèn NSNN  n¨m 2001:HiiÖn    nay  Tµi chÝnh  dù  Bé    ®∙  th¶o Th«ng  t híng dÉn NghÞ  quyÕt  05/2001/NQ­CP   sè  ngµy 24/5/2001 cña  ChÝnh  phñ  chÕ  thu sö  vÒ  ®é    dông  vèn NSNN.  Trong    khicha ban hµnh,®Ò     nghÞ  Côc thuÕ  híng dÉn    doanh nghiÖp    kª khait¹m    nép    dông  thu sö  vèn cña  n¨m 2001  theo  møc    íc®©y.    Th«ng   thu tr   Khi cã  t híng dÉn      sÏ®iÒu  chØnh    l¹i theo qui®Þnh      míi. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕt,thùc hiÖn.      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2