Công văn 2301/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Công văn 2301/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2301/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế bộ linh kiện xe máy theo tỷ lệ nội địa hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2301/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc h¶i quan sè 2301/TCHQ-KTTT ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc ¸p gi¸ tÝnh thuÕ bé linh kiÖn xe m¸y theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Bé Tµi chÝnh cã C«ng v¨n sè 3945 TC/TCT ngµy 27/04/2001 híng dÉn viÖc xö lý thu thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi bé linh kiÖn nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y n¨m 2001 cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t trong níc. HiÖn nay mét sè ®Þa ph¬ng cßn víng m¾c, ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng dÉn nh sau: §èi víi trêng hîp nhËp khÈu linh kiÖn xe m¸y hai b¸nh kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh ®Ó ®îc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo gi¸ hîp ®ång th× ph¶i ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ theo gi¸ tèi thiÓu t¹i b¶ng gi¸ sè 177/2001/Q§- TCHQ ngµy 14/3/2001, vµ C«ng v¨n híng dÉn sè 1271/TCHQ-KTTT ngµy 03/4/2001 cña Tæng côc H¶i quan, tû lÖ néi ®Þa ho¸ dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu lµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i C«ng v¨n sè 3945 TC/TCT nªu trªn vµ C«ng v¨n sè 1818/TCHQ-KTTT ngµy 08/5/2001 cña Tæng côc H¶i quan. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản