intTypePromotion=1

Công văn 2302/TC/KBNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 2302/TC/KBNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2302/TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc bàn giao chương trình 120

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2302/TC/KBNN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  2302  C/ K B N N   g µ y  14 th¸ng 3 n¨ m  2003 C T n v Ò  vi Ö c h í ng d É n  b æ  s u n g  vi Ö c  µ n  giao c h ¬ n g   × nh 120 b tr KÝnh  öi: ­  û   g    U ban  ©n  ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng ¬    ¬   ­ C quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó,héiquÇn  óng  ¬ c c¸c® th     ch vµ    Bé  èc     Qu phßng ­ Së    ng    ¬ng    lao ®é ­ Th binh vµ  héi,Së  µichÝnh    Ët    X∙    T   ­V gi¸,        Kho  ¹c Nhµ   íc,Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  b  n   Ng h Ch s¸ch x∙    héi         c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 78/2002/N§­   µy  CP ng 04/10/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Ýn  ông  i  íingêi nghÌo vµ    i îng  Ýnh  vtd ®è v       c¸c ®è t ch s¸ch kh¸c,Quy Õt    ®Þnh   è  s 131/2002/Q§­TTg  µy  ng 04/10/2002  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v viÖc  µnh  Ëp  ©n   µng  Ýnh  th l Ng h Ch s¸ch    éi;Bé   µi chÝnh  ∙  x∙ h   T   ® ban  µnh  h Th«ng   è  ts 11/2003/TT­BTC   µy  ng 11/02/2003  íng dÉn  Öc  µn  h  vi b giao nhiÖ m     vô  cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm  theo NghÞ  quyÕt sè  120/H§BT  ngµy  11/4/1992  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ ChÝnh  ñ)  õ Kho  ¹c  µ   íc l  ph t   b Nh n   sang  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi.    Do  Ö   èng  ©n  µng  Ýnh  h th Ng h Ch s¸ch x∙héimíithµnh  Ëp vµ  i  µo  ¹t        l   ® v ho   ®éng  nªn  Öc  Õp  Ën  µn  vi ti nh b giao  Ö m   ô  nhi v cho  vay    Õt  Öc  µm   gi¶iquy vi l gÆp   Òu  ã  nhi kh kh¨n.§ Ó   ¶m    ® b¶o  Öc  µn  vi b giao  Én  îc tiÕn  µnh  ng   v ®  h nh kh«ng  ¶nh  ëng  n   Õn    iÓn khai cho  h ®Õ ti ®é tr     vay, thu  î c¸c dù      n     ¸n;sau    khi thèng  Êt víiBé   nh     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Ng ©n   µng  Ýnh    X∙    h Ch s¸ch  x∙héi, é  µichÝnh  íng dÉn        T  B h  bæ sung  ét  è  iÓ m     m s® nh sau: 1/ Tõ  µy    ng 01/4/2003,viÖc  iÓn khaicho    tr     vay    ù  gi¶iquyÕt  Öc  c¸c d ¸n    vi lµm  îc thùc hiÖn  èng  Êt  ®    th nh qua  Ö   èng  ©n   µng  Ýnh  h th Ng h Ch s¸ch    éi. x∙ h   §èivíic¸c dù  ®∙  îc cÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh        ¸n  ®   c th quy quy ®Þ cho vay,khoanh  î   n  hoÆc     î tr cngµy  xo¸ n   í   01/4/2003,c¸c Kho  ¹c Nhµ   íctiÕp tôc thùc hiÖn       b  n       cho vay,khoanh  îhoÆc     îtheo quy  nh  Ön  µnh.   n  xo¸n     ®Þ hi h 2/ Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch vèn  ña  ¬ng  ×nh n¨m      s k ho   c ch tr   2003  ∙  îcth«ng    ®®  b¸o, Së  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi chñ  × cïng  íichi nh¸nh  ©n   µng  v X∙    tr   v    Ng h ChÝnh  s¸ch    éi,c¸c tæ  x∙ h     chøc  oµn  Ó, héi quÇn  óng  ªnquan  iÓn ® th     ch li   tr   khaic¸c dù  vay  èn    ×nh  Êp  ã  Èm   Òn  Õt  nh      ¸n  v ®Ó tr c c th quy quy ®Þ theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v cho  vay  õQuü   èc    ç  î Öc  µm. t  Qu giah tr  vi l 3/ §èi víic¸c dù  do          ¸n  Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  b Nh n   hi cho  vay  íc ®©y   ∙  tr   ® ®Õ n   ¹n tr¶nî,trongkhicha  µn  h       b giao,c¸cKho  ¹c Nhµ   íctiÕp tôcthùc hiÖn     b  n       thu  î theo    n  c¸c quy  nh  Ön  µnh, thêih¹n  èi cïng  µ ngµy  ®Þ hi h    cu   l  30/6/2003.  Nguån  èn  èc  v g thu  åi ® îc,Kho  ¹c  µ   íc cã  h    b Nh n   tr¸ch nhiÖm     chuyÓn  giao  ngay  cho  Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi ®Ó   ¶m   x∙ h   ® b¶o  ån  èn  ngu v cho vay    ù  c¸cd ¸n.
  2. 2 4/ Song    song  íiviÖc  iÓn khai cho  v  tr     vay, thu  î c¸c dù        n     ¸n,c¸c Kho  ¹c  b Nhµ   íc vµ    n   chi nh¸nh  ©n   µnh  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi khÈn  ¬ng  ùc  Ön  x∙ h   tr th hi viÖc  µn  b giao nhiÖ m   ô    v cho  vay    Õt  Öc  µm  gi¶iquy vi l theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  ts 11/2003/TT­ BTC   µy  ng 11/02/2003  ña  é  µichÝnh,thêih¹n  Õt  c BT    k thóc c«ng  Öc  µn    vi b giao lµngµy     30/6/2003.Trong    ×nh bµn    qu¸ tr   giao cÇn u    l ý  ét  è  iÓ m   m s® sau: ­ §èi víic¸c dù  ®ang          ¸n  cßn  trong thêih¹n    î,Kho  ¹c Nhµ   íc thùc    tr¶n   b  n    hiÖn  µn  b giao  ngay  µn  é  å  ¬  ù  cho    to b h s d ¸n  chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi.ViÖc  µn       b giao thùc hiÖn    iÓ m       døt ® theo  õng  ù    µ  õng  i t t d ¸n v t ®è   ­ îng vay  èn  ng  êiph¶ilËp biªnb¶n  µn    v ®å th       b giao.   ­ §èivíic¸c dù    ang  ã  î qu¸ h¹n          ¸n ® c n    hoÆc  khoanh  î,n Õu    n  haibªn    cßn víng    m ¾ c        trong viÖc  ö  Ý nî cha  µn    x l    b giao ® îcth× Kho  ¹c Nhµ   íctæng      b  n  hîp vµ  ã      c v¨n b¶n  öiSë  µichÝnh   Ët      ã  Ön  g  T  ­V gi¸®Ó c bi ph¸p xö  Ý.         l         5/    a   ¬ng, thµnh  Ëp  oµn  ë ®Þ ph   l® c¸n  é  ªnngµnh  Së   µi chÝnh    b li   do  T   ­ VËt    ñ  ×cïng víi ë  gi¸ch tr       Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ    éi,Kho  ¹c Nhµ   íc,   x∙h   b  n  chinh¸nh  ©n   µng  Ýnh    Ng h Ch s¸ch x∙héivµ    chøc  oµn  Ó, héiquÇn        c¸c tæ  ® th     chóng  ªnquan  ùc hiÖn    Óm     ¸nh      li   th   viªcki tra,® gi¸c¸c kho¶n  î cha  µn  n  b giao   ® îc,x¸c ®Þnh  â  è  èn  Þ      r s v b tæn  Êt vµ  Õn  Þ   íiBé   µi chÝnh  Ön  th   ki ngh v   T   bi ph¸p xö  Ý.Thêigian hoµn  µnh  ícngµy    l      th tr   15/6/2003.    ë trung ¬ng, Bé   µi chÝnh  Ïphèihîp víiBé       T  s        Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éi, é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,c¬  h   k ho   § B t  quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó,héiquÇn  ¬ c c¸c® th     chóng  µ  é   èc  v B Qu phßng, Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi lËp  c¸n  é  ªn x∙ h   tæ  b li   ngµnh    èng  Êt  Ön  ®Ó th nh bi ph¸p  ö  ý vµ  x l   chØ   o  µn  Êt c¸c  ñ  ôc ®¹ ho t  th t   chuyÓn  giao cho  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi theo  ng  êigian    x∙ h   ®ó th   quy ®Þnh. 6/ Trªn c¬  ë  Õt      s k qu¶  µn b giao cña    a   ¬ng, c¬    c¸c ®Þ ph   quan  Trung  ng  ¬ cña    oµn  Ó,héiquÇn  óng  µ  é  èc  c¸c® th     ch v B Qu phßng,chË m   Êt ®Õ n   µy    nh   ng 30/6/2003  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héivµ        Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  b  n  ¬ ph¶i   cã    biªnb¶n  µn  b giao vµ  c¸o kÕt    b¸o    qu¶  ùc hiÖn  Ò   ªnBé   th   v li   Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh vµ  héi­ Bé   µi chÝnh    é   Õ   ¹ch vµ  Çu     c¸o Thñ ­   X∙      T   ­ B K ho   § t®Ó b¸o    t íng Ch Ýnh  ñ.   ph § Ò   Þ  û   ngh U ban  ©n  ©n  ña    nh d c c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng, c¬    quan  Trung  ng  ña  ¬ c c¸c  oµn  Ó, héi quÇn  óng  µ  é   èc  ® th     ch v B Qu phßng  chØ  o    ¬  ®¹ c¸c c quan  chøc n¨ng  éc ph¹m    thu   viqu¶n  ýphèihîp víiSë  l       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  v X∙      Ng h Ch s¸ch    éi x∙ h   tr Ón khaingay    ù    i    c¸c d ¸n vay  èn,®¶m   v  b¶o  Öc  ùc hiÖn  ôc    ña  ­ vi th   m tiªuc ch ¬ng  ×nh kh«ng  Þ     o¹n;®ång  êichØ  o  tr   b gi¸n®   th   ®¹ Kho  ¹c nhµ  ícvµ  ©n   b  n   Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch    éi ®Èy   x∙ h   nhanh  Öc  µn  vi b giao  Ö m   ô  nhi v cho  vay    gi¶i quyÕt viÖc  µm    l theo ®óng  êih¹n quy  nh.   th     ®Þ Trong    ×nh thùc hiÖn  µn  qu¸ tr     b giao n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    a     cv   ®Ò ngh c¸c®Þ ph¬ng,®¬n  Þ    v ph¶n  kÞp  êivÒ   é  µichÝnh      Õt. ¸nh  th   B T   ®Ó gi¶i quy  
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2