Công văn 2302/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
3
download

Công văn 2302/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2302/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn phạt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2302/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  æ n g  c ô c H ¶i q u a n  S è  2302/TC H Q­K T T T   T n g µ y 22  th¸ng 5 n¨ m  2000 v Ò  vi Ö c X ö  lý  i Ô n   h ¹t m p K Ýnh  öi: Côc    g    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh  è   ph §Ó  thanh      iÓ m   è  î ph¹tthuéc diÖn  to¸ndøt ® s n      xem   Ðt miÔn  x  theo  c«ng  v¨n  è     s 1302/CP­ KTTH   µy  ng 10/12/1999  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ, Tr¸nh  c Th t Ch ph   t×nh  ¹ng ph¶i theo  âi sè  î treo;Tæng   ôc  tr     d   n    c H¶i quan  íng  Én  h d thªm    ®Ó Côc  H¶i quan  c¸c tØnh, thµnh phè  tr Ón khai thùc hiÖn  c«ng  v¨n  i sè:247/TCHQ­KTTT  µy  ng 19/1/2000 vÒ   Öc:"h ng dÉn  ö  ýph¹tchË m   ép     vi   í   x l    n thuÕ" nh    sau:   Tæng  ôc    c H¶iquan  giao cho  ôc      C H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh  è:   ph 1/C¨n  theo c¸cquy  nh  ∙  îchíng dÉn  ¹ c«ng    è    cø     ®Þ ®®     t i v¨n s 247/TCHQ­ KTTT   µy  ng 19/1/2000  ña  c Tæng   ôc  c H¶i  quan, kiÓm     å  ¬  ô  Ó  ña    tra h s c th c Doanh  nghiÖp    ®Ó quyÕt  nh   Ôn  ®Þ mi thu  Òn  ¹ttõng  êng  îp  ô  Ó. ti ph   tr h c th   Quy Õt  nh  Ôn  ¹tph¶i® îcsao  öivÒ   ®Þ mi ph      g   Tæng  ôc  ôc  c (C KTTT  XNK)    ®Ó tæng  îp sè  Öu b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  é  µichÝnh. h   li       t  ph v B T   2/C¸c  êng  îp cã  è  îph¹tchË m   ép  íi (mêi)tr Öu®ång  µ    ­   tr h   s n    n d  10   i   v c¸ctr êng  îp  h Doanh  nghiÖp chØ   ã  î ph¹t(kh«ng  c n    cßn  î  Õ)  éc  Ön  N thu thu di xem   xÐt miÔn  Òn ph¹ttheo c«ng    è    ti       v¨n s 247/TCHQ­KTTT  ng  nh Doanh  nghiÖp  ∙  ® cã quyÕt  nh     Ó, ph¸  ®Þ gi¶ith   s¶n  hoÆc   õng  ¹t®éng;  ×  ng ho   th kh«ng  Êt nh   thiÕtph¶icã  å  ¬    Ôn  ¹tcña      h s xinmi ph   Doanh  nghiÖp    íng dÉn  ¹ c«ng    nh h   t i v¨n sè 247/TCHQ­KTTT,  µ   cø  µo  å  ¬  m c¨n  v h s theo  âiqu¶n  ýcña    d  l  h¶iquan  µ  v t×nh  ×nh  ô  Ó    Õt  nh  Ôn  tiÒn  ¹tchË m   ép  Õ. C¨n  h c th ®Ó quy ®Þ mi thu  ph   n thu   cø  Õt ®Þnh    Ëp chøng  õghigi¶m  è  îph¹ttrªnsæ     quy   ®Ó l   t    s n       kª to¸n. Tæng   ôc  c H¶i quan th«ng b¸o    ôc  ®Ó C H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh  è    ph biÕtvµ  ùc hiÖn.   th  
Đồng bộ tài khoản