Công văn 2309/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
27
lượt xem
2
download

Công văn 2309/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2309/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2309/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc thuÕ sè 2309TCT/DNNN ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ viÖc víng m¾c vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh KÝnh göi: - C«ng ty cho thuª tµi chÝnh I (Ng©n hµng NN vµ PTNT ViÖt Nam) - C«ng ty cho thuª tµi chÝnh (Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam) Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 78/ALCI-TCKT ngµy 20/1/2005 cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh I (Ng©n hµng NN vµ PTNT ViÖt Nam); C«ng v¨n sè 12/CTTC cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh (Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam) vÒ viÖc víng m¾c vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. LÖ phÝ tríc b¹ khi chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ®èi víi trêng hîp thanh lý tríc h¹n: - T¹i kho¶n 4 §iÒu 27 NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP quy ®Þnh: "4. Hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh ®îc chÊm døt tríc khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª trong trêng hîp bªn cho thuª chÊp thuËn ®Ó bªn thuª thanh to¸n toµn bé tiÒn thuª tr- íc thêi h¹n ghi t¹i hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh". - T¹i ®iÓm 1 Th«ng t sè 53/2002/TT-BTC ngµy 25/6/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi Th«ng t sè 24/2002/TT-BTC ngµy 20/3/2002 cña Bé Tµi chÝnh vÒ thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh quy ®Þnh: ".... tµi s¶n cho thuª cña c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u cho bªn thuª (khi kÕt thóc thêi h¹n thuª) th× bªn thuª kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹...." C¨n cø híng dÉn trªn, th× trêng hîp bªn cho thuª chÊp thuËn ®Ó bªn thuª thanh to¸n toµn bé tiÒn thuª tríc thêi h¹n (bao gåm tiÒn nî gèc, phÝ cho thuª vµ c¸c kho¶n tiÒn kh¸c (nÕu cã) quy ®Þnh t¹i hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh th× hîp ®ång ®ã ®îc coi lµ ®· kÕt thóc thêi h¹n cho thuª vµ khi C«ng ty cho thuª tµi chÝnh chuyÓn quyÒn së h÷u cho bªn thuª (khi kÕt thóc thêi h¹n thuª) th× bªn thuª kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ nÕu cã ®Çy ®ñ thñ tôc, hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 Th«ng t sè 53/2002/TT-BTC ngµy 25/6/2002 2. ThuÕ GTGT ®èi víi doanh thu b¸n tµi s¶n thuª vµo cuèi kú h¹n thuª theo gi¸ trÞ danh nghÜa: T¹i kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP ngµy 2/3/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh quy ®Þnh: Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®îc quyÒn lùa chän mua l¹i tµi s¶n thuª hoÆc tiÕp tôc thuª theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· tháa thuËn trong hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh. Trêng hîp khi kÕt thóc hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh (trõ c¸c trêng hîp hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh bÞ chÊm døt tríc thêi h¹n do bªn cho thuª hoÆc bªn
  2. 2 thuª vi ph¹m hîp ®ång theo quy ®Þnh), bªn thuª ®· thanh to¸n toµn bé tiÒn thuª theo quy ®Þnh t¹i Hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh vµ mua l¹i tµi s¶n thuª theo gi¸ trÞ danh nghÜa th× doanh thu nµy còng thuéc doanh thu dÞch vô cho thuª tµi chÝnh nªn kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ GTGT. Hãa ®¬n sö dông lµ Hãa ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh theo quy ®Þnh. 3. VÊn ®Ò sö dông hãa ®¬n, h¹ch to¸n, tÝnh vµ khÊu trõ thuÕ GTGT ®èi víi trêng hîp bªn cho thuª tµi chÝnh thanh lý hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh tríc h¹n (do vi ph¹m hîp ®ång) vµ bªn cho thuª tµi chÝnh b¸n tµi s¶n cho bªn ®i thuª hoÆc bªn thø ba. 3.1. VÒ thuÕ GTGT: - T¹i ®iÓm 2 môc II phÇn C Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT quy ®Þnh: "Trêng hîp bªn thuª kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång dÉn ®Õn bªn cho thuª ph¶i thu håi tµi s¶n, bªn cho thuª ph¶i th«ng b¸o cho bªn ®i thuª vµ x¸c ®Þnh râ sè thuÕ GTGT ®· tr¶, sè thuÕ GTGT cha tr¶. Khi bªn cho thuª tiÕp tôc cho ®¬n vÞ kh¸c thuª th× sè thuÕ GTGT cha thu ®ñ, c¬ së cho thuª tÝnh ®Ó thu tiÕp theo hîp ®ång míi. Trêng hîp tµi s¶n cho thuª mét thêi gian, c¬ së cho thuª b¸n l¹i cho c¬ së ®i thuª hoÆc c¬ së kh¸c th× c¬ së cho thuª ph¶i tÝnh thuÕ GTGT cho tµi s¶n b¸n, lËp hãa ®¬n GTGT, c¬ së chØ ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo cña tµi s¶n cha thu ®ñ." C¨n cø quy ®Þnh trªn, trêng hîp tµi s¶n cho thuª mét thêi gian nhng hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh bÞ chÊm døt tríc thêi h¹n do bªn cho thuª hoÆc bªn thuª vi ph¹m hîp ®ång theo quy ®Þnh, th× khi Bªn cho thuª b¸n tµi s¶n cho bªn ®i thuª hoÆc bªn thø ba th× ph¶i thùc hiÖn kª khai, tÝnh vµ nép thuÕ GTGT theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc II phÇn C Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 nªn trªn. C«ng ty chØ ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo cña tµi s¶n cha thu ®ñ (phÇn thuÕ GTGT c«ng ty cha xuÊt hãa ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh cho bªn ®i thuª) vµ ®îc tæng hîp vµo sè thuÕ GTGT kª khai khÊu trõ hµng th¸ng khi x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép. Trêng hîp trong th¸ng C«ng ty cã sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lín h¬n sè thuÕ ph¶i nép ®Çu ra th× ®îc kÕt chuyÓn sè thuÕ ®Çu vµo cha khÊu trõ hÕt vµo kú tÝnh thuÕ tiÕp theo hoÆc ®îc hoµn thuÕ GTGT (nÕu thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ) theo híng dÉn t¹i ®iÓm 5 môc III phÇn C Th«ng t sè 120/2003/TT- BTC nªu trªn. 3.2. VÒ viÖc sö dông hãa ®¬n: Do hãa ®¬n GTGT dÞch vô cho thuª tµi chÝnh lµ hãa ®¬n ®Æc thï chØ dïng cho dÞch vô cho thuª tµi chÝnh. Do ®ã, trêng hîp C«ng ty ph¸t sinh doanh thu hµng hãa, dÞch vô ngoµi dÞch vô cho thuª tµi chÝnh th× C«ng ty liªn hÖ víi Côc thuÕ Hµ Néi ®Ó ®îc mua hãa ®¬n GTGT hoÆc ®¨ng ký bæ sung thªm mÉu hãa ®¬n GTGT tù in víi Côc thuÕ Hµ Néi ®Ó sö dông. 4. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi tµi s¶n thuª tµi chÝnh: C¨n cø quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc II phÇn C Th«ng t sè 120/2003/TT- BTC ngµy 12/12/2003 nªu trªn, th× ®èi víi tµi s¶n thuª tµi chÝnh ph¸t sinh tríc th¸ng 12 n¨m 2003 cã thuÕ GTGT ®Çu vµo lµ 5% hoÆc kh«ng chÞu thuÕ,
  3. 3 khi thanh lý hîp ®ång tríc h¹n (kÓ tõ sau 1/1/2004) thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT lµ 10%. Khi b¸n tµi s¶n C«ng ty ph¶i lËp hãa ®¬n GTGT ghi thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% vµ kª khai nép thuÕ GTGT ®èi víi tµi s¶n b¸n theo quy ®Þnh. C«ng ty ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Ço vµo cña tµi s¶n b¸n thu cha ®ñ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2 C«ng v¨n nµy. PhÇn thuÕ GTGT ph¶i nép (thuÕ GTGT ®Çu ra cña tµi s¶n b¸n - thuÕ GTGT ®Çu vµo cña tµi s¶n b¸n thu cha ®ñ) C«ng ty ph¶i thùc hiÖn nép vµo NSNN theo quy ®Þnh. Tæng côc thuÕ tr¶ lêi ®Ó C«ng ty cho thuª tµi chÝnh I (Ng©n hµng NN vµ PTNT ViÖt Nam), C«ng ty cho thuª tµi chÝnh (Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam) ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản