Công văn 231/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 231/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 231/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thị trường bất động sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 231/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 231/VPCP-CN V/v thị trường bất động sản Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008 Kính - Bộ Tài nguyên và Môi gửi: trường; - Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4466/BTNMT- ĐKTKĐĐ ngày 14 tháng 11 năm 2007 và ý kiến của các cơ quan liên quan về thực trạng tình hình thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Giao Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu, đề xuất thành lập Tổ công tác về thị trường bất động sản để nắm tình hình, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách quản lý nhằm phát triển lành mạnh thị trường bất động sản; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2 năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, các PTTg Hoàng Trung Hải; - Bộ Tư pháp; (Đã ký) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; Văn Trọng Lý - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, KTTH, NN, Website CP; - Lưu: VT, CN (3b).19
Đồng bộ tài khoản