Công văn 2313/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Công văn 2313/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2313/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu có triết khấu hoặc giảm giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2313/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc h¶i quan sè 2313/TCHQ-KTTT ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc gi¸ tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu cã chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè doanh nghiÖp vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu cã chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸. C¨n cø ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i c¸c C«ng v¨n sè 3874 TC/TCT ngµy 19/9/2000; C«ng v¨n sè: 4698 TC/TCT ngµy 23/5/2001. Tæng côc H¶i quan híng dÉn Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: 1. §èi víi c¸c mÆt hµng kh«ng thuéc danh môc mÆt hµng nhµ níc qu¶n lý gi¸. Gi¸ tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu ®îc ¸p dông theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång ngo¹i th¬ng ®· trõ chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ (gi¸ CIF thùc thanh to¸n) nÕu hå s¬ l« hµng nhËp khÈu ®¶m b¶o ®ñ c¸c yªu cÇu sau: * Hå s¬ nhËp khÈu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t 82/1997/TT-BTC ngµy 11/11/1997; Th«ng t 92/1999/TT-BTC ngµy 24/7/1999 cña Bé Tµi chÝnh. * Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng thÓ hiÖn râ kho¶n chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ vµ kho¶n chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ thÓ hiÖn trªn hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng ph¶i phï hîp víi c¸c chøng tõ nhËp khÈu cã liªn quan. * Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i (Invoice) thÓ hiÖn râ kho¶n chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ vµ viÖc chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n ph¶i phï hîp víi hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng. * Thanh to¸n 100% gi¸ trÞ l« hµng nhËp khÈu qua ng©n hµng. Gi¸ trÞ thanh to¸n qua ng©n hµng ®îc thÓ hiÖn trªn chøng tõ thanh to¸n ph¶i phï hîp víi kho¶n chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ ghi trªn hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng vµ ho¸ ®¬n th¬ng m¹i. * Gi¸ CIF thùc thanh to¸n ph¶i ®¹t tõ 70% trë lªn so víi gi¸ tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸. 2. §èi víi c¸c mÆt hµng thuéc danh môc c¸c nhãm mÆt hµng nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu, nÕu cã chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ th× thùc hiÖn theo híng dÉn nªu trªn, riªng ®iÒu kiÖn gi¸ CIF thùc thanh to¸n ghi trªn hîp ®ång ngo¹i th¬ng ph¶i b»ng hoÆc cao h¬n gi¸ tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh. 3. §èi víi c¸c trêng hîp chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ nhng hå s¬ hµng nhËp khÈu kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo híng dÉn nªu trªn th× kh«ng ®îc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång ngo¹i th¬ng ®· trõ chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸ (gi¸ CIF thùc thanh to¸n). Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã ph¸t sinh víng m¾c th× b¸o c¸o Tæng côc H¶i quan (Côc KTTT XNK) ®Ó híng dÉn kÞp thêi.
Đồng bộ tài khoản